Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK

Program APLIKACE, OP PIK – IX. Výzva 

 

Poskytovatel:             MPO, zprostředkující subjekt API
Oblast zaměření:        podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

 

Cíl programu:

 • Cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

 

Kdo může žádat:

 • Podnikatelský subjekt (MSP i velký podnik) se sídlem v ČR (realizace projektu musí být mimo hl. m. Prahu); partnerem s finančním příspěvkem mohou být podnikatelské subjekty a výzkumné organizace.
 • U velkých podniků budou podporovány zejména projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065) a dále projekty, které jsou realizovány velkými podniky v přímé spolupráci s malými a středními podniky s podmínkou 30 % účasti MSP na celkových způsobilých výdajích projektu (kód intervence 063) - je akceptovatelný podíl 20 % MSP při současném minimálním podílu 10 % VO). 
 • Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. 
 • Žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu dle příslušného zákona a to nepřetržitě po dobu 2 uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti.
 • Žadatel nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z rozpočtu EU. Žadatel dále nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.
 • Žadatel plní informační povinnost zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku (nejpozději před vydáním Rozhodnutí).
 • Žadatel má zapsány skutečné majitele v registru skutečných majitelů (nejpozději před vydáním Rozhodnutí).
 • Žadatel jako velký podnik (1 IČ), může předložit do této výzvy max. 1 projekt, ve kterém vystupuje jako žadatel nebo partner, v případě MSP max. 3 projekty.
 • Podpora musí směřovat do následujících CZ-NACE: C 10 - 11, 13 – 18, 20 - 33; D 35; E 38; F 41 – 43; J 58, 59, 61 – 63; M 69 – 72, 74, 75; N 78; S 95.
 • Podmínky a povinnosti Výzvy platí vždy pro partnery stejné jako pro hlavního žadatele.

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Forma: nevratná dotace; míra podpory je stanovena dle velikosti žadatele a kategorií činností:

 

kategorie činnosti

malý podnik

střední podnik

velký podnik

organizace pro výzkum a šíření znalostí

průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

 

průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce

80 %

75 %

65 %

85 %

experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

 

experimentální vývoj v případě účinné spolupráce2

60 %

50 %

40 %

85 %

 

 • Na celý projekt je míra podpory max. 70 %.
 • Dotace je poskytována ve výši 2 – 50 mil. Kč (bez účinné spolupráce), max. 100 mil. Kč v rámci účinné spolupráce nebo v rámci kódu intervence 063 nebo 065.
 • Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí činit min. 50 %.
 • Maximální podíl způsobilých výdajů na aktivitu průmyslový výzkum nesmí překročit 50% celkových způsobilých výdajů projektu.

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Osobní náklady (mzdy a pojistné) – výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu. Max. 1,0 pracovního úvazku na zaměstnance.
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů DHM, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu.
 • Náklady na smluvní výzkum, konzultační služby, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek využité výlučně pro účely projektu.
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu (např. energie, internet, telefon, kancelářské potřeby, cestovné, osobní náklady administrativních a řídících pracovníků – finanční manažer, koordinátor, účetní apod.) mohou činit max. 15 % z osobních nákladů.

 

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.
 • Podstata návrhu projektu nebyla a není řešena v rámci jiného projektu.
 • Projekt musí předpokládat dosažení alespoň jednoho z výsledků: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.
 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu.
 • Projekt může být rozdělen na etapy (max. 2), pokud jsou způsobilé výdaje min. 5 mil. Kč.
 • Nejzazší termín pro ukončení realizace projektu je 31. 5. 2023.

 

Termíny IX. Výzvy / uzávěrky

Výzva:                                                    kolová

Vyhlášení výzvy:                                      28. května 2021

Zahájení příjmu žádostí:                           8. června 2021

Ukončení příjmu žádostí:                          1. září 2021

Alokace na výzvu:                                   2,5 mld. Kč (pro velké podniky bez vazby na kódy intervence 063 a 065 alokace 100 mil. Kč)

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: