Operační program Jana Ámose Komenského (OPJAK)

Podpora rovného přístupu ke vzdělávání a odborné přípravě

Příjemci:
Školy a jiná školská zařízení a jejich zřizovatelé.
 

Zaměření podpory:
Snížení vzdělanostní nerovnosti a zvýšení spravedlnosti v přístupu ke vzdělání; snížení studijní neúspěšnosti a podílu předčasných odchodů ze vzdělávání. Zvýšení počtu pedagogických i nepedagogických a akademických i neakademických pracovníků, kteří budou připraveni pro práci s heterogenní skupinou. Nastavení univerzálního designu vzdělávání žáků/studentů se speciálními/specifickými vzdělávacími potřebami.


Typové aktivity:
Regionální vzdělávání

 • Rovnost ve vzdělávání:
  • snížení nerovnosti v kvalitě vzdělávání mezi jednotlivými školami i uvnitř škol; podpora nástrojů sloužících k prevenci vzniku segregovaných škol; podpora změn v procesu vzdělávání se zohledněním individuálních potřeb a schopností každého jednotlivce;
  • vytváření bezpečného a stimulujícího prostředí motivujícího všechny děti, žáky, studenty a další účastníky vzdělávání k učení v průběhu celého života;
  • podpora včasné identifikace a vnitřní diferenciace především v jednotlivých třídách, která umožní každému žákovi a studentovi plně rozvinout své schopnosti ve společnosti všech svých vrstevníků za cílené podpory nadaných dětí, žáků a studentů;
  • zlepšení vzdělávacího prostředí na všech typech škol, a to ve vazbě na snížení předčasných odchodů ze vzdělávání, zlepšení vzdělávacích výsledků a zvýšení motivace a celkově well-beingu žáků, studentů a učitelů;
  • podpora nástrojů vedoucích ke zvýšení účastí dětí pocházejících ze sociálně znevýhodňujícího prostředí v předškolním vzdělávání, cíleně nástrojů vedoucích ke zvýšení účasti těchto dětí v předškolním vzdělávání;
  • podpora nástrojů k eliminaci předčasných odchodů ze vzdělávání a předčasného ukončování školní docházky (např. výchovné, kariémí poradenství, prevence sociálně patologických jevů); podpora nediskriminačního přístupu k digitálním vzdělávacím zdrojům, prevence tzv. digitální propasti;
  • cílená podpora dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami včetně socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných;
  • cílená podpora dětem a žákům s odlišným mateřským jazykem a jejich začleňování do vzdělávání; podpora spolupráce škol s rodinami dětí a žáků a budování kapacit ve školách a školských zařízeních pro práci s rodinami, tj. podpora sociálních pedagogů, školních asistentů a ostatních pracovních pozic vytvářejících podporu pro učitele a pedagogické pracovníky;
  • podpora aktivit vedoucích k eliminaci neodůvodněně vysoké absence dětí a žáků ve školách zejména prostřednictvím spolupráce škol s rodinami dětí a žáků;
  • podpora nástrojů k usnadnění přechodu zájemců a uchazečů (i zdravotně a sociálně znevýhodněných) ze středního do terciárního vzdělávání;
  • zajištění rozmanité, dostupné a kvalitní nabídky neformálního a zájmového vzdělávání včetně pohybových aktivit a výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu.
 • Pedagogičtí pracovníci:
  • vytvoření a implementace systému opatření podporujících pozitivní a tvůrčí klima ve škole a školském zařízení;
  • podpora kompetencí pedagogických pracovníků ve včasné identifikaci dětí a žáků s výukovými obtížemi, nadaných a v oblasti prevence sociálně patologických jevů;
  • podpora kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání odpovídající aktuálním potřebám vývoje vzdělávací soustavy, a to zejména využívání potenciálu pedagogické diagnostiky a tomu odpovídající vzdělávací a výchovné strategie, formativního hodnocení a sebehodnocení;
  • budování kultury práce s pozitivní i negativní zpětnou vazbou, implementace zásad formativního hodnocení do praxe škol;
  • vytvoření organizačních a systémových podmínek pro zvýšení možnosti účasti zaměstnanců ve vzdělávání na vzdělávacích programech v systému dalšího vzdělávání;
  • podpora nastavení systému dalšího vzdělávání tak, aby napomáhal diagnostice vzdělávacích potřeb školy a jejich učitelů a dokázal je z větší míry saturovat on-site;
  • podpora pedagogických pracovníků pro využívání vzdělávacího potenciálu v muzeích a galeriích.
 • Řízení vzdělávání:
  • posílení dlouhodobého budování systematizované datové základny pro sledování užitečnosti a účinnosti konkrétních opatření na snížení nerovnosti a zvýšení spravedlivosti v přístupu ke vzdělávání;
  • realizace mezinárodních šetření výsledků žáků a názorů a postojů učitelů a ředitelů škol; podpora analytické činnosti vyhodnocující efektivitu nástrojů ke snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání, která umožní jejich evaluaci v čase od úrovně národní až po jednotlivé školy a komparaci získaných poznatků v mezinárodním kontextu;
  • zvýšení prostupnosti existujících informačních systémů mezi institucemi vzdělávací soustavy s cílem snadného a efektivního sdílení a využívání dat, informací a analýz nezbytných pro dosažení rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: