Operační program doprava (OPD)

FS: Udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva)


Příjemci:

Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

 


Zaměření podpory:

Plánované intervence v oblasti nízkoemisní a bezemisní mobility v městských oblastech budou zaměřeny především na rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva (vodík, LNG) a to zejména na infrastrukturu veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic.

 


Typové aktivity:

  • Předmětem rozvoje tratí je převedení nej zatíženějších autobusových linek do elektrické trakce a dokončení dlouhodobě připravovaných tratí do lokalit s vysokou hustotou osídlení. Vyšším využíváním stávající infrastruktury tramvajového a trolejbusového provozu lze kromě zlepšení životního prostředí a úspor energií dosáhnout i snížení jednotkových nákladů drážní dopravy.
  • Bude podpořena jak výstavba nových tramvajových a trolejbusových tratí (v hl. městě Praze i metra), tak modernizace a rekonstrukce tratí stávajících. Podporováno bude rovněž technické zázemí městské drážní dopravy, tedy vozovny a měnírny. Všechny intervence budou směřovat k zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy v elektrické trakci na úkor individuální automobilové dopravy (vzhledem k vysokému podílu městské hromadné dopravy na dopravních výkonech v mnoha českých městech lze v některých případech připustit i zabránění odlivu cestujících z veřejné hromadné dopravy).
  • Jádrem intervencí budou projekty zaměřené na výstavbu nových tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na propojení dosud nenapojených částí města s centry měst.
  • Doplňkově mohou být podpořeny rovněž následující typy projektů:
  • komplexní rekonstrukce/modernizace tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy
  • výstavba a rekonstrukce/modernizace technického zázemí městské drážní dopravy, přičemž podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na uživatele městské drážní dopravy (cestující).


 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: