Operační program doprava (OPD)

Evropská, celostátní a regionální mobilita

Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility

 


Příjemci:

Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

 


Zaměření podpory:

K podpoře budou vybrány intervence směřující do železniční sítě mimo TEN-T a to zejména do páteře efektivní a udržitelné regionální, příměstské i městské dopravy v hustě osídlených oblastech a navazující na TEN-T sítě.


Typové aktivity:

Aktivity zajišťující zlepšení kvality železniční infrastruktury ohledně plynulosti, kapacity, bezpečnosti a lepší návaznosti dopravy z regionálních tratí navazující až k síti TEN-T, vč. zlepšení atraktivity pro osobní dopravu z pohledu cestujícího, tzn. budou podpořeny modernizace stanic, zastávek směřující ke zvyšování komfortu a zlepšení služeb, vč. zvýšení bezpečnosti. Taktéž budou umožněny modernizace nádražních prostor, včetně budov sloužící pro odbavování osob.

Plánované intervence v oblasti čisté mobility budou zaměřeny především na rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva (vodík, LNG, biometan/bioCNG) a to zejména na infrastrukturu veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic.

V oblasti ITS se počítá s podporou:

  • rozvoje systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy;
  • kompatibility systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni;
  • implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových dat, včetně řešení přenosu dat;
  • pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a dynamických dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům;

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: