Národní program Životní prostředí

Výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod


Příjemci:
Obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.


Zaměření podpory:
Prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.


Typové aktivity:

  • vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města.


Příjem žádostí: do 30.6.2021

Alokace: 200 000 000 Kč

Výše podpory: 80 %

Maximální výše příspěvku je odstupňována podle kapacity od 100 do 240 tisíc korun na jednu čistírnu.

 

 

Mám zájem o bližší informace: