Národní plán obnovy

Úspora vody v průmyslu

  Cíl programu:

  Opatření budou zaměřena na podporu projektů úsporného využívání vody jako je optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního nebo technologického procesu instalací nových technologií a zařízení s cílem úspory vody, přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích a podnikatelských aktivitách s vysokou spotřebou vody, opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech, optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků, snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody, využívání potenciálu odpadní páry a další.

  Aktivity:

  • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, resp. v procesu poskytování služeb – zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i úplná eliminace potřeby vody.
  • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další), přímá recyklace ve vybraných odvětvích služeb, instalace uzavřených cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených.
  • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.
  • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (mimo hlavní výrobní proces) – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení.
  • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody.
  • Využívání potenciálu odpadní páry (záchyt a odběr tepla a další využití v technologickém procesu podniku).
  • Optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením).
  • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody.
  • Zlepšení infrastruktury, zejména vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod.
  • Zvýšení spolehlivosti zásobování uživatelů vody posílením kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšením jakosti vody dodávané záložními zdroji.
  • Instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků.
  • Zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků.
  • Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu recyklace vody ve výrobních odvětvích.
  • Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech.

  Kdo může žádat:

  • podnikatelské subjekty na území celé ČR.

  Alokace:

  • 1,0 mld. Kč.

  Míra podpory:

  • 40 % (očekávaná výše, bude upřesněno dle výzvy).

  Termíny výzvy:

  • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:                 4. Q 2021

   

   

   

  Mám zájem o bližší informace: