Národní plán obnovy

Úspory vody v průmyslu – I. výzva

 

Poskytovatel:              Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Podporované aktivity:

 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity
 • Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
 • Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku

Kdo může žádat:

 • Podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů.
 • Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 25 mil Kč.

Alokace:

 • 1 mld. Kč

Kde může být projekt realizován:

 • Na území České republiky včetně hl. města Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Technologie, stroje a zařízení včetně hardwaru a softwaru - výdaje na pořízení technologií, strojů a zařízení. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny technologie. 
 • Inženýrské sítě - výdaje při instalaci, modernizaci či rekonstrukci rozvodů nutných k realizaci projektu (pouze instalace technologie, nikoliv přivedení sítí k místu realizace).
 • Inženýrská činnost (max. 5 % nákladů rozpočtu projektu)
 • Stavební práce a dodávky jsou způsobilé pouze v rozsahu prací nezbytně nutných pro realizaci opatření (ne výstavba hal, příjezdových komunikací apod.).

Na co lze získat podporu (příklady):

 • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, resp. v procesu poskytování služeb – zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i úplná eliminace potřeby vody v podniku.
 • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další), přímá recyklace ve vybraných odvětvích služeb, instalace uzavřených cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených v rámci podniku.
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.
 • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (i mimo hlavní výrobní proces) – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení v rámci areálu podniku.
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody v rámci podniku.
 • Optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením).
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody v rámci vodního hospodářství v areálu podniku.
 • Zlepšení infrastruktury v rámci podniku, zejména snížení netěsností rozvodů vod.
 • Instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků v rámci areálu podniku.
 • Zřízení retenčních nádrži sloužící pro zadržení a využití vody v rámci vodního hospodářství v areálu podniku.

Specifika a omezení:

 • V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty:
  • které u navrhvaných opatřeních neprokáží vodním auditem úspru vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3 /rok,
  • zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku,
  • zaměřené na úsporu vody mimo vodní hospodářství podniku.
 • V rámci výzvy nebude podpořena změna zdrojů vody nebo jejich kapacity a také zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A 01, A 02, A 03):
 • Podokapní žlaby, svislé svody dešťové kanalizace, lapače střešních splavenin patří mezi nezpůsobilé výdaje.
 • Výběrová řízení na dodavatele realizovaná příjemcem v rámci projektu musí být provedena v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a to i v případě, že žadatel/příjemce není zadavatelem ve smyslu § 4 Zákona
 • V případě snižování spotřeby vody výrobních a technologických zařízení musí být respektováno:
  • roční produkce nového zařízení nesmí překročit roční produkci nahrazovaného zařízení,
  • zařízení musí být nvé a současně musí být prokazatelné, že nahrazovaná zařízení již nejsou používána.
 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích.
 • Žadatel musí být zapsán v evidenci skutečných majitelů.
 • Žadatel musí mít zveřejněnou účetní závěrku v příslušném rejstříku za období 2 let, pokud má tuto povinnost dle zákona.
 • V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat tři žádosti o dotaci s rozdílným místem realizace.
 • Smlouvy s dodavateli na plnění klíčových částí předmětu projektu musí být podepsány nejpozději do 31. 3. 2023. Žadatel smlouvu doloží nejpozději v termínu do 30. 4. 2023.
 • V případě, že předmět realizace projektu podléhá územnímu/stavebnímu řízení, bude doloženo Územní rozhodnutí/stavební povolení/společné územní a stavební rozhodnutí s vyznačením právní moci nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát vydaný autorizovaným inspektorem stavební povolení nahrazující nebo kladné vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby vydané nejpozději do 30. 9. 2023 a doložené nejpozději do 31. 10. 2023.

Termíny výzvy:

Datum vyhlášení výzvy:                                     5. 5. 2022
Datum zahájení příjmu žádostí:                        12. 5. 2022
Datum ukončení příjmu žádostí:                       30. 9. 2022

 

www.narodniplanobnovy.eu/

Mám zájem o bližší informace: