Národní plán obnovy

Poskytovatel:               Technologická agentura České republiky (TA ČR) - TREND

Cíl programu:

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Podpořeny budou projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

 

Podprogram „Technologičtí lídři“ se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších

Podprogram je zaměřen na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. Podprogram je zaměřen na podporu projektů zabývajících se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších (dále “5G”). Standardy 5G se rozumí standardy dle specifikací sítí 5. a vyšší generace podle sdružení 3GPP.

 

Kdo může žádat:

 • malé, střední a velké podniky s dvouletou účetní historií.

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč.
 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 70 %.
 • Míra podpory je stanovena dle velikosti žadatele a kategorií činností

 

 

kategorie činnosti

malý podnik

střední podnik

velký podnik

organizace pro výzkum a šíření znalostí

průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

90 %

průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce

80 %

75 %

65 %

 

experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

90 %

experimentální vývoj v případě účinné spolupráce

60 %

50 %

40 %

 

Alokace:

 • 300 mil. Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady – včetně stipendií,
 • náklady na subdodávky,
 • ostatní přímé náklady,
 • nepřímé náklady – lze je vykazovat pouze metodou “flat rate” do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

 

Specifika a omezení:

 • Hlavním uchazečem může být pouze podnik, v rámci této výzvy může podat pouze jeden projekt.
 • Uchazeč musí mít zveřejněnou účetní závěrku v příslušném rejstříku za období 3 let (2018, 2019, 2020), pokud má tuto povinnost dle zákona.
 • Uchazeč nesmí být podnikem v obtížích.
 • Do 13. 6. 2022 musí být uchazeč zapsán v evidenci skutečných majitelů.

Podprogram „Technologičtí lídři“
Datum vyhlášení výzvy:                                   r. 2023

 

Podprogram „5G“

Datum vyhlášení výzvy:                                   5. 10. 2022
Datum zahájení příjmu žádostí:                        6. 10. 2022
Datum ukončení příjmu žádostí:                       23. 11. 2022

 

Mám zájem o bližší informace: