Národní plán obnovy

Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda

Přechod na cirkulární ekonomiku má zásadní roli při zvyšování konkurenceschopnosti ČR, vzniku udržitelných pracovních míst, včetně zvýšení pracovních příležitostí pro zdravotně znevýhodněné osoby, zlepšení nakládání s odpady, zvyšování efektivity využití druhotných surovin a omezování spotřeby primárních surovin při vysoké ochraně životního prostředí. Přístupy cirkulární ekonomiky mohou zkrátit a diverzifikovat dodavatelské řetězce a snížit závislost na primárních, zejména neobnovitelných zdrojích, což zvýší strategickou autonomii a odolnost České republiky. Prohlubování cirkulární ekonomiky přispěje k získávání nových znalostí a dovedností, což bude mít pozitivní vliv na konkurenceschopnost ČR.

Opatření realizovaná v rámci této komponenty by měla směřovat do zásadního omezování vzniku odpadů, podpory využívání druhotných surovin a jejich udržování v ekonomickém cyklu. Opatření by měla přispívat k technologickým změnám na úrovni podniků (v rámci inovací a digitalizace), ke zvýšení kvality a úrovně nakládání s odpady/materiály. K vyššímu uplatnění druhotných surovin ze zpracovaných odpadů by měly vést i změny na úrovni technických norem, včetně stanovení kvalitativních parametrů druhotných surovin. Opatření zahrnují i udržitelné hospodaření s vodou v průmyslu, jehož cílem je snížení její spotřeby. Podpora cirkulární ekonomiky pomůže zvýšit resilienci ČR vůči environmentálním i ekonomickým hrozbám.

Cirkulární ekonomika se zaměřuje na celý ekonomický cyklus od těžby primárních surovin, návrh výrobku, zavádění pravidel materiálového ekodesignu, výrobu produktu, spotřebu, obchodní modely, odpadové hospodářství a zpětnou integraci druhotných surovin zpět do výroby. Cirkulární ekonomika má významný potenciál přispět ke zvýšení ekonomické, environmentální a surovinové bezpečnosti a soběstačnosti České republiky.


Kdo může žádat:

  • podnikatelské subjekty.

 

Na co lze získat podporu (příklady aktivit):

  • zvyšování podílu recyklovaných materiálů ve výrobcích a podpora rozvoje šetrnějších řešení,
  • podpora transformace průmyslu směrem k nízkouhlíkové, cirkulární a digitální společnosti, snížení materiálové náročnosti výroby a snížení spotřeby primárních zdrojů,
  • zlepšením nakládání s vodou.

Cíl programu:

Opatření by měla směřovat do zásadního omezování vzniku odpadů, podpory využívání druhotných surovin a jejich udržování v ekonomickém cyklu. Opatření by měla přispívat k technologickým změnám na úrovni podniků (v rámci inovací a digitalizace), ke zvýšení kvality a úrovně nakládání s odpady/materiály. Opatření zahrnují i udržitelné hospodaření s vodou v průmyslu, jehož cílem je snížení její spotřeby.

 

Aktivity:

  • odpady – infrastruktura,
  • podpora využití druhotných surovin,
  • podpora inovativních a nízkouhlíkových materiálů,
  • úspora vody v průmyslu.

Alokace:

  • 5,0 mld. Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: