Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora rozvoje regionů 2023
Podpora obnovy a rozvoje venkova

 

Zaměření podpory: Podpora obnovy a rozvoje obcí do 3 000 obyvatel (včetně), s důrazem na obce do 1 500 obyvatel, zvýšení kvality života jejich obyvatel a zlepšení atraktivity obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém). Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

Příjemci: obec do 3 0001 obyvatel včetně. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.

Podpora obnovy místních komunikací

Podporované aktivity:

Akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich částí:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
  • obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
  • obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Předmětem žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) může být jedna více místních komunikací.

Přípustné změny povrchů:

Původní povrch: asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk

Nový povrch: asfalt, beton, dlažba.

Neuznatelné náklady:

 • vybudování nové místní komunikace,
 • obnova místní komunikace poškozené živelní pohromou,
 • obnova místní komunikace poškozené v důsledku odstraňování škody po živelné pohromě,
 • obnova místní komunikace poškozené v důsledku těžby kalamitního kůrovcového dříví,
 • vybudování nebo obnova účelových komunikací,
 • vybudování nebo obnova chodníků, včetně obrubníků,
 • vybudování nebo obnova veřejného osvětlení,
 • svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,
 • inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení,
 • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství.

Forma a výše podpory: max. 50 % celkových uznatelných nákladů, min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Podporované aktivity:

Akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané (plně nebo částečně, přičemž se nejedná o improvizované využití) a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

a) kulturní domy,

b) budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál),

c) knihovny,

d) školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu (v případě školní kuchyně a jídelny může být provozovatelem pouze žadatel),

e) multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech a) až d).

 

Veřejnou budovou pro účely tohoto dotačního titulu (dále jen „DT“) je typ budovy se specifickou charakteristikou, se strukturou navrženou a postavenou pro podporu veřejné infrastruktury a systémů jako je vzdělávání, zdravotnictví, služby. Např. obchod, obecní úřad, škola, školka, čekárny veřejné dopravy, zařízení zdravotní péče. Změna využití účelu budovy, například rekonstrukce objektu MŠ na budovu se sídlem OÚ, je možná.

Veřejnou budovou pro účely tohoto DT není: Zemědělská stavba, průmyslová stavba apod.

Nebudou podporovány akce zaměřené na obnovu budov hasičských zbrojnic, zázemí technických služeb, budovy/objekty sakrálních staveb, informačních center, obřadních či výstavních síní, budov sloužících pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, klubovny apod.), pro zázemí sportovišť a dalších výše neuvedených.

Nebudou podporovány akce, jejichž primárním cílem jsou energeticky úsporná opatření.

Uznatelné náklady: Přestavba, přístavba, rekonstrukce střechy (střešní konstrukce, krytina atp.), a to bez prvků vedoucích k energetickým úsporám, vnitřní rekonstrukce nebo vnitřní modernizace veřejné budovy v bodě 1.2 písm. a) až e), včetně případného

 1. zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměny oken (včetně střešních oken) a dveří, rekonstrukce střechy/střešního pláště včetně zateplení, rekonstrukce fasády (tzv. obálka budovy) nebo
 2. výměny kotle včetně otopné soustavy.
   

Náklady definované v bodě i. a ii. mohou tvořit maximálně 40 % z celkových uznatelných nákladů akce.

Náklady, resp. aktivity definované v bodě i. a ii. samostatně nemohou být předmětem žádosti.

Neuznatelné náklady:

 • nákup, výkup nemovitosti,
 • nová výstavba,
 • obnova, rekonstrukce, modernizace budovy po živelní pohromě,
 • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů,
 • nákup a pořízení hardware, software, zabezpečovacích systémů atp.,
 • nábytek, vybavení a zařizovací předměty (dávkovač mýdla, vysoušeč rukou atp.),
 • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
 • přístupové cesty (chodníky, komunikace) a parkoviště,
 • související s obnovou prostor určených k bydlení nebo ubytování.

Forma a výše podpory: max. 80 % celkových uznatelných nákladů, min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč

Příjem žádostí: 2. 5. 2023 – 5. 6. 2023

Nejzazší termín ukončení realizace akce: 30. 11. 2024

 

 

Mám zájem o bližší informace: