Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora rozvoje regionů 2021 - Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli


Příjemci:
Předpoklad obce


Zaměření podpory:
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
  • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
  • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace (obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace), obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů)


Typové aktivity:

  • Podpora obnovy místních komunikací
  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury


Předpokládaný termín příjmu žádostí: bude upřesněno

Míra podpory: 60%

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: