Integrovaný regionální operační program REACT-EU

Zdravotnictví (přístroje a stavby)


Příjemci:
Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 nebo ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., v platných zněních, nestátní neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace


Zaměření podpory:
Cílem opatření je posílení odolnosti zdravotnického systému a zachování jeho funkčnosti, zlepšení systému připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, zejména nemocnic, hygienických stanic a zdravotních ústavů, podpora rozvoje a vybavenosti infekčních oddělení nemocnic s ohledem na pandemickou situaci a potenciální hrozby.


Typové aktivity:

  • Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby
  • Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty
  • Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb
  • Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na síť urgentních příjmů-JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická pracoviště.
  • Rozvoj péče o zvlášť ohrožené pacienty (např. onkologičtí pacienti, obézní pacienti, geriatričtí pacienti, dlouhodobé nemocní, pacienti v terminálním stádiu nemocí, osoby s duševním onemocněním atd.).
  • Rozvoj významných laboratorních kapacit zdravotních ústavů a nemocnic, infrastruktury krajských hygienických stanic a rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic.


Alokace: 15,2 mld. Kč

Předpokládaný termín příjmu žádostí: březen 2021

Míra podpory: 85 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: