Integrovaný regionální operační program (IROP)

Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

Posílení role kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a v sociálních inovacích

 

Příjemci:

Aktivita památky:

  • vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření.

Aktivita muzea:

  • kraje a jimi zřizované a zakládané organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, obce a jimi zřizované a zakládané organizace.

Aktivita knihovny:

  • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, Národní knihovna České republiky.

Aktivita veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:

  • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podnik.


Zaměření podpory:

Efektivní ochrana a využití kulturního dědictví.

 


Typové aktivity:

  • Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
  • Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven
  • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

 

Mám zájem o bližší informace: