Integrovaný regionální operační program (IROP)

Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče

 

Příjemci:

Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR , organizační složky státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), nebo zákona o ochraně veřejného zdraví, ve zněních pozdějších předpisů, nestátní neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.


Zaměření podpory:

Posílení a zlepšení přístupu k primární péči, zejména pro zranitelné skupiny obyvatel, integraci péče a prevenci, podporu deinstitucionalizace péče a v neposlední řadě podporu spolupráce mezi zdravotními a sociálními službami.

 


Typové aktivity:

 • Primární péče
  • vznik a modernizace urgentních příjmů.
    
 • Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb
  • integrovaná onkologická, perinatologická a gerontologická péče ve všeobecných nemocnicích (přístrojové vybavení);
  • psychiatrická péče (výstavba, modernizace a rekonstrukce zařízení pro poskytování komunitní péče v rámci deinstitucionalizace a psychiatrických oddělení ve všeobecných a psychiatrických nemocnicích);
  • následná a dlouhodobá péče včetně péče paliativní a hospicové (infrastruktura, vybavení poskytovatelů domácí péče, vybudování kontaktních, poradenských a koordinačních míst, modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících dlouhodobou péči, zázemí a materiální vybavení mobilních hospicových a paliativních týmů, modernizace lůžkových hospiců a paliativních jednotek ve všeobecných nemocnicích).
    
 • Podpora ochrany veřejného zdraví
  • rozvoj kapacit zdravotních ústavů, krajských hygienických stanic a klinik infekčních onemocnění, včetně podpory rozvoje odběrových míst a laboratoří (infrastruktura a přístrojové vybavení).

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: