Integrovaný regionální operační program (IROP)

Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, ochrana obyvatelstva

Podpora udržitelné multimodální městské mobility


Příjemci:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo dopravy ČR, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.


Zaměření podpory:

Směrování podpory do oblasti inteligentních, propojenějších a čistějších systémů dopravy odolných vůči změně klimatu, do oblasti udržitelných a účinných městských dopravních systémů, včetně infrastruktury pro alternativní paliva ve městech, do oblasti regionální a místní mobility řešící negativní externality z dopravy, například podporou multimodality.


Typové aktivity:

 • Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
  • nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku;
  • nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů);
  • nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo biometan.
    
 • Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu
  • výstavba dobíjecích stanic nebo vodíkových plnicích stanic pro silniční a drážní (tramvaje a trolejbusy) bezemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících;
  • výstavba plnicích stanic pro silniční nízkoemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících a využívající alternativní palivo biometan.
    
 • Telematika pro veřejnou dopravu
  • zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu;
  • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě;
  • zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě;
  • zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě;
  • zavedení systémů pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě.
    
 • Multimodální osobní doprava ve městech a obcích
  • výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
  • výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R);
  • realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací.
    
 • Bezpečnost v dopravě (s primární vazbou na pěší dopravu)
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
  • zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami v nehodových lokalitách;
  • zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy rekonstrukcí mostů v trase místní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.
    
 • Infastruktura pro cyklistickou dopravu
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury;
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v České republice, včetně doprovodné infrastruktury;
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: