Integrovaný regionální operační program

Sociální bydlení (MMR a PR)

 

Příjemci:

Obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, PO OSS, církve, církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost.

Zaměření podpory:

Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb

Typové aktivity:

Pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením (mimo lokality se zvýšenou mírou rezidenční segregace). Pořízením se myslí:
• nákup objektů, domů, bytů a pozemků
• nákup a dostavba nedokončených staveb
• výstavba nových sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny)
• rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu
• nákup nezbytného základního vybavení bytové jednotky včetně nábytku
• rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny) - společné části bytového domu jsou definovány nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 366/2013 Sb.“)

Míra podpory: až 100 % dle typu žadatele

Příjem žádostí: do 29. 8. 2023

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: