Integrovaný regionální operační program

IROP - eGovernment - SC 1.1

 

Cílem této oblasti je rozšíření a urychlení elektronizace veřejné správy a umožnit využívání přínosů digitalizace všemi skupinami. Přispět k vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany, které budou přístupné z jednoho místa za využití jednoho portálu a jednotného přístupu k elektronické identitě.

Podporované aktivity:

 • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy;
 • Rozšíření propojeného datového fondu;
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace;
 • Publikace dat veřejné správy jako OpenData;
 • Vytvoření eGovernment cloud;
 • Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity;
 • Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);
 • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy

Vhodný žadatel:

 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • státní organizace,
 • státní podniky,
 • kraje,
 • obce,
 • NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi.

Územní zaměření:

 • Výzva č. 9 pro území přechodových regionů: místo realizace projektu se musí nacházet na území Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Jihomoravského kraje nebo Kraje Vysočina. V případě žadatele Středočeského kraje a jeho organizací je přípustné místo realizace hl. m. Praha.
 • Výzva č. 11 pro celorepublikové projekty: projekty s celoplošným dopadem mohou být realizovány na území celé ČR včetně hl. m. Prahy.

Způsobilé výdaje:

 • Přímé výdaje
  • pořízení drobného hmotného majetku – HW s výjimkou koncových HW zařízení;
  • pořízení drobného nehmotného majetku – SW;
  • pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW s výjimkou koncových HW zařízení;
  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW;
  • cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu);
  • výdaje na nákup a pořízení dat;
  • daň z přidané hodnoty
    
 • Nepřímé výdaje:
  • Náklady, které nelze při použití paušální sazby 7 % zahrnout mezi přímé výdaje

Alokace:

 

Evropský fond pro regionální rozvoj

Státní rozpočet

Výzva č. 9

902 540 660 Kč

max. 386 803 140 Kč

Výzva č. 11

1 104 345 762 Kč

max. 568 613 892 Kč

 

Míra podpory:

 • Procentuální míra podpory je uvedena v následující tabulce:

Zdroje financování (% podíly z prokázaných způsobilých výdajů)

Typ subjektu

Míra dotace

Přechodové regiony

70 – 100 %

Celorepublikové projekty

66 – 100 %

 

Termíny výzvy:  

 

Výzva č. 9

Výzva č. 11

Datum vyhlášení výzvy:

17. 10. 2022, 14:00

17. 10. 2022, 14:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS2021+

17. 10. 2022, 14:00

17. 10. 2022, 14:00

Datum zahájení příjmu žádostí:

17. 10. 2022, 14:00

17. 10. 2022, 14:00

Datum ukončení příjmu žádostí:

31. 08. 2023, 14:00

31. 08. 2023, 14:00

Nejzazší datum ukončení projektu:

31. 12. 2025

30. 6. 2027

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: