« Zpět

Program rozvoje venkova pro podnikatele a subjekty hospodařící v lesích

Podporované aktivity

Nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání.


Na co lze dotaci žádat

·         zalesňování a zakládání lesů

·         lesnická infrastruktura – rekonstrukce a výstavba lesních cest a souvisejících objektů

·         technika a technologie pro lesní hospodářství a dřevozpracující provozovny

·         zavádění preventivních opatření v lesích

·         obnova lesních porostů po kalamitách

·         investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů

·         zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce

·         podpora funkčnosti stávajícího zemědělského podnikání (stavby a technologie pro živočišnou či rostlinnou výrobu)

·         podpora diverzifikace činností nezemědělské povahy

·         podpora cestovního ruchu

·         podpora ekologického zemědělství

·         odborné vzdělávání zemědělských a lesnických podnikatelů

Způsobilé výdaje

·         výdaje na organizaci a zajištění vzdělávacích akcí

·         náklady na založení lesních porostů na zemědělské půdě a péče o ně

·         příprava ploch

·         projektová dokumentace

·         ochrana porostů a dřevin

·         odstraňování škod způsobených např. povodněmi

·         snížení zakmenění nebo odstranění původních porostů

·         preventivní opatření v lesích

·         značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, významných prvků (vč. herních a naučných)

·         zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, zařízení k odkládání odpadků

·         opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa

·         nákup pozemků a nemovitostí

·         nákup strojů a technologií

·         výstavba či modernizace provozoven, včetně zázemí a souvisejících ploch pro zaměstnance, chovaná zvířata (ustájovací místa, pořízení technologií, skladové prostory pro krmiva a steliva apod.) či pěstované plodiny (sklady, nosné konstrukce trvalých kultur, skleníky, pěstírny, kompostéry)

·         opatření ke zvyšování a monitorování kvality výrobků, jejich značení, balení, dohledatelnost

·         stavba, rekonstrukce a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení vč. souvisejících ploch a objektů navazující infrastruktury (stravování, turistická infrastruktura, koupaliště, výsadba zeleně, odstavná stání apod.)

·         výroba tvarovaných biopaliv


Výše a forma podpory

·         25 – 100 %

·         paušální platba v případě zalesňování zemědělské půdy na ha půdy

·         max. 40 tis. € v případě začínajících zemědělských podnikatelů


Vhodný žadatel

·         zemědělský podnikatel

·         začínající zemědělský podnikatel

·         výrobce potravin či krmiv

·         subjekt hospodařící v lesích


Termín výzev pro rok 2015

·         Příjem žádostí ukončen


Předpokládaný termín vyhlášení výzev pro rok 2016 a 2017

·         v termínu od 11. 10. – 31. 10. 2016

·         v termínu od 1. 10. – 15. 10. 2017

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz