OP ŽP – PO5: Energetické úspory

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • zateplení obvodového pláště budovy
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (mikrokogenerace) využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody
 • vícenáklady na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov

 

Způsobilé výdaje

 • projektová příprava, vícepráce, stavební práce a související služby
 • nákup hmotného majetku

 

Výše a forma podpory     

 • až 60 % způsobilých výdajů

 

Vhodný žadatel

 • vlastníci veřejných budov (kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace - obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, církve a náboženské společnosti a jejich svazy

 

Předpokládaný termín vyhlášení

říjen 2015 – leden 2015

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz