OP ŽP - PO3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

« Zpět

1.       Název dotačního programu

OP ŽP - PO3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 69. výzva


2.       Na co lze dotaci žádat

  • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů:

a)      výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů

b)      systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu

c)       systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu

d)      výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu

 

  •  Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury

a)      výstavba, modernizaci nebo dovybavení bioplynových stanic

b)     výstavba, modernizaci nebo dovybavení bioplynových stanic výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO)

c)     výstavka/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod

    d)     výroba paliv z ostatních odpadů   

 

  •   Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

a)      nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky.

 

3.       Způsobilé výdaje

  • projektová příprava, vícepráce, stavební práce a související služby, nákup stavby,
  • nákup hmotného majetku

 

4.       Výše a forma dotace 

  • až 85 %

 

5.       Vhodný žadatel

•             Kraje

•             Obce a města

•             Svazky obcí

•             Organizační složky státu

•             Státní podniky

•             Státní organizace

•             Příspěvkové organizace

•             Veřejné výzkumné instituce

•             Vysoké školy a školská zařízení

•             Nestátní neziskové organizace

•             Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

•             Obchodní společnosti a družstva

•             Fyzické osoby - podnikající

•             Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy

•             Společenství vlastníků jednotek

•             Zájmová sdružení právnických osob

 

6.       Termín vyhlášení výzvy

  • stav výzvy : vyhlášena
  •  Příjem žádostí o dotaci od 1. 9. 2017
  •  Ukončení příjmu žádostí do 1. 12. 2017

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© BrusTech 2017


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz