OP ŽP – PO1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod
 • odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod)
 • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
 • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavba, a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě
 • zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
 • hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
 • obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 • stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“.
 • analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
 • budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány

Způsobilé výdaje

 • projektová příprava, vícepráce, stavební práce a související služby, nákup stavby
 • nákup hmotného majetku

Výše a forma podpory     

 • až 85 % způsobilých výdajů

Vhodný žadatel

 • obce a kraje
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby suchých nádrží
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Termín vyhlášení

 • vyhlášení výzvy        červen 2015
 • příjem žádostí          14. srpna - 13.listopadu 2015

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz