OP ZAMĚSTNANOST – 3.1

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • podpora kapacit pro vývoj a šíření inovací – např. inovačních „laboratoří, hubů47 a inkubátorů“ na příslušné úrovni zaměřených na podporu inovací v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy
 • vytvoření a rozvoj kapacit pro inovační nabídku a poptávku
 • podpora sociálního experimentování, sběru dobré praxe a fungujících principů a jejich šíření
 • aktivní a preventivní nástroje politiky zaměstnanosti, zprostředkování práce, inovace v zaměstnávání mladých a starších lidí
 • rozvíjení nových forem spolupráce regionů v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování
 • přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám trhu práce, rozvoj lidských zdrojů ve firmách, inovace na pracovištích, rozvoj dalšího vzdělávání a strategií celoživotního vzdělávání pro zaměstnance
 • nové přístupy k aktivnímu a zdravému stárnutí, zejména v souvislosti s udržením starších osob na trhu práce
 • efektivní využití potenciálu migrace – inovativní způsoby práce s migranty v návaznosti na jejich inklusi na trh práce (např. řešení nelegálních forem zaměstnanosti) a aktuální potřeby trhu práce
 • zvyšování efektivity sociálních služeb a nové způsoby jejich financování a spolupráce se zaměstnavateli
 • inovace v oblasti dlouhodobé péče, propojení sociální a zdravotní péče k zefektivnění služeb a komplexnímu uspokojení potřeb uživatelů
 • podpora práce komunitních organizací a dalších místních iniciativ s cílem zlepšování vztahu a koordinace mezi různými organizacemi se záměrem poskytovat vylepšené služby, které reagují na aktuální potřeby klientů
 • podpora nových metod sociální práce zaměřených na prevenci ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení
 • inovace v oblasti sociálního začleňování, podpora inovací pro řešení vyloučených lokalit a lokalit, které jsou sociálním vyloučením ohrožené
 • aktivity zvyšující transparentnost, udržitelnost a efektivnější fungování NNO, snižující závislost NNO na veřejných zdrojích
 • adaptace na nové technologie zajištující udržitelný rozvoj – inovativní způsoby adaptace zaměstnanců na nové technologie na pracovišti, adaptace osob vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a chudobou na nové technologie s cílem zvýšení jejich zaměstnatelnosti
 • rozvoj sociálního a sociálně integračního podnikání, např. s využitím sociálních franšíz, podpora produkce vytvořené zejména osobami znevýhodněnými na trhu práce
 • výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v otázkách týkajících se aktivní politiky zaměstnanosti
 • podpora vzniku tematických sítí a spolupráce mezi projekty v různých členských státech EU s cílem zlepšit výsledky vlastních projektů, či dosáhnout společných výsledků ve vybraných oblastech
 • rozvoj nových nástrojů ověřování, validace a předvýběru vhodných přístupů pro politiky veřejné správy a jejich implementaci
 • mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež (vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství a intenzivní následná podporu cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky)

Způsobilé výdaje

 • mzdové výdaje na lektory, realizační tým projektu, odborníky z praxe
 • přímá podpora pro cílovou skupinu (cestovné, v odůvodněných případech i příspěvek na mzdové výdaje, stravné)
 • nákup služeb související se zajištěním služeb pro cílovou skupinu

 

Výše a forma podpory

 • 1 – 10 mil. Kč
 • 90, 86 % evropský podíl, zbytek státní rozpočet ČR či příjemce

Vhodný žadatel

 • veřejně prospěšné organizace/nestátní neziskové organizace
 • kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace
 • organizace zřizované obcemi nebo kraji
 • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace
 • sociální partneři
 • zaměstnavatelé
 • poskytovatelé sociálních služeb a jejich zastřešující organizace
 • vzdělávací a poradenské instituce a výzkumné organizace
 • agentury práce

Předpokládaný termín vyhlášení

 • vyhlášení výzvy                     1. 9. 2015 (mezinárodní spolupráce v oblastech sociálního začleňování a mobility)

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz