OP ZAMĚSTNANOST – 2.2

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče
 • rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, včetně přenosu dobré praxe a podpory pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů
 • podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných a doprovodných služeb
 • zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob
 • propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a hodnocení efektivity a účelnosti služeb, včetně prostředků vynakládaných na tyto služby
 • rozvoj a rozšiřování systémů kvality, standardizace činností v sociálních službách, službách pro rodiny a děti, sociálně právní ochraně dětí a v dalších navazujících službách
 • systémová, koncepční, strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti, služeb na ochranu práv dětí apod.
 • podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace organizacemi s udělenou akreditací Ministerstva vnitra
 • podpora procesu střednědobého plánování služeb (zavádění, realizace a vyhodnocování procesu), včetně tvorby střednědobých plánů rozvoje služeb
 • podpora a posilování koordinační role obcí v sociální oblasti
 • vzdělávání v sociální oblasti, v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků v sociálních službách, pracovníků pracujících s dětmi, pracovníků v službách pro rodiny a děti a v dalších navazujících službách a organizacích podporujících sociální začleňování
 • podpora aktivit k rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce, zvyšování kompetencí sociálních pracovníků zejména formou vzdělávání sociálních pracovníků atd.
 • budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření na zvyšování profesionality, organizačního řízení, plánování, transparentnosti a vícezdrojového financování NNO
 • podpora specializačního postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oborech vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče a v oborech s nedostatečným pokrytím péče
 • zavádění zdravotní péče ve vybraných oborech v regionech, kde tato péče dříve nebyla poskytována nebo byla poskytována v nedostatečném objemu, včetně péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta
 • vytvoření a zajištění fungování regionálních center zdraví zaměřených na tvorbu a realizace programů podpory zdraví a zdravotní gramotnosti ohrožených skupin
 • realizace screeningových programů a zlepšení jejich dostupnosti nejrizikovějším skupinám
 • podpora transformace a deinstitucionalizace zdravotnických služeb v oblasti psychiatrické péče, rozvoj nových služeb komunitního typu
 • tvorba a realizace vzdělávacích programů pro lékařské i nelékařské pracovníky poskytovatelů psychiatrické péče ve specifických oborech
 • informační a destigmatizační programy na podporu duševního zdraví a života bez závislosti pro pacienty, jejich rodinné příslušníky, neformální pečovatele nebo veřejnost

Způsobilé výdaje

 • mzdové výdaje na lektory, realizační tým projektu, odborníky z praxe
 • přímá podpora pro cílovou skupinu (cestovné, v odůvodněných případech i příspěvek na mzdové výdaje, stravné)
 • nákup služeb související se zajištěním služeb pro cílovou skupinu (vzdělávací kurzy atp.)

 

Výše a forma podpory

 • bude upřesněno

Vhodný žadatel

 • poskytovatelé (sociálních) služeb
 • kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • svazky obcí
 • MPSV,  MZdr., MS a MV a jimi řízené/zřízené organizace, Úřad vlády ČR
 • nestátní neziskové organizace
 • zaměstnavatelé
 • školy a školská zařízení
 • výzkumné a vzdělávací instituce
 • profesní organizace atd.

Předpokládaný termín vyhlášení

 • červen - září 2015

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz