OP ZAMĚSTNANOST – 2.1 Sociální podnikání

« Zpět

Na co lze dotaci žádat


·         Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik

·         Vytvoření a zachování pracovních míst

·         Vzdělávání zaměstnanců

·         Marketing sociálního podniku

·         Provozování sociálního podnikání

 

Způsobilé výdaje

·         Z projektu je možné financovat mzdy nově přijatých zaměstnanců z cílových skupin (nikoli stávajících).

·         U zaměstnanců mimo cílovou skupinu je z přímých nákladů projektu možné hradit pouze pozice, které zajišťují specifickou podporu zaměstnancům z cílových skupin (např. vedoucí/mistr/předák cílové skupiny, asistent/ka, psycholog/psycholožka), zajišťují marketing sociálního podniku (např. marketingový pracovník) a řídí podnik (např. manažer sociálního podniku).

·         Pracovní místa pro zaměstnance z cílových skupin musí příjemce vytvořit a obsadit nejpozději do 3 měsíců od zahájení realizace projektu. Vyžaduje-li charakter podnikání přijetí zaměstnanců postupně a po této lhůtě, objasní tyto skutečnosti žadatel v podnikatelském plánu, a to v části Management a lidské zdroje;

·         Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu; vzděláváním ostatních zaměstnanců sociálního podniku se rozumí především kurzy pro zefektivnění práce s cílovou skupinou, nebo kurzy zaměřené na rozvoj kompetencí v řízení podniku (např. kurzy pro řízení gastroprovozu, obchodní dovednosti, marketing);

·         marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama)

·         provozování sociálního podnikání, tzn. působení podniku na trhu včetně naplňování principů sociálního podnikání v praxi – žadatel detailněji rozvede také v příloze č. 1 - podnikatelský plán) - zahájení vlastního podnikání je do max. 3 měsíců od zahájení realizace projektu. Součástí klíčové aktivity jsou vedle činností spojených s prokazováním naplňování principů sociálního podnikání, resp. i rozpoznávacích znaků sociálního podniku.


Výše a forma podpory

Míra spolufinancování je 15 %. Finanční podpora je poskytnuta v režimu de minimis.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:

·         Minimální výše celkových způsobilých výdajů 1 000 000Kč.

·         Maximální výše způsobilých 6 000 000 Kč.

Vhodný žadatel

·         OSVČ

·         Nestátní neziskové organizace;

·         Obchodní korporace.


Termín II. výzvy

·         Příjem žádostí ukončen 30. 9. 2016


Předpokládaný termín III. výzvy

·         Vyhlášení výzvy 1. 8. 2017

·         Ukončení výzvy 30. 11. 2017

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz