OP VVV – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

« Zpět

Věcné zaměření výzvy

 • rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje (VaV)
 • zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV

Povinné aktivity

 • nastavení strategického řízení výzkumné organizace (VO) v souladu s podmínkami pro získání ocenění "HR Award"
 • řízení projektu

Volitelné aktivity

 • strategické nastavení a rozvoj hodnocení VO
 • strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve VaV a internacionalizace VO
 • strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce
 • podpora popularizace VaV

Míra podpory

 • spolufinancování ze strany žadatele/příjemce podpory min. 5 % z celk. způsob. výdajů projektu
 • OSS nebo PO OSS je spolufinancování 0 %

Forma podpory

 • min. výše celk. způsob. výdajů: 5 mil. Kč
 • max. výše celk. způsob. výdajů: 70 mil. Kč
 • alokace na výzvu: 660 mil. Kč

 

Vhodný žadatel

 • subjekty splňující definici organizace pro VaV dle Rámce pro státní podporu VaVaI (2014/C 198/01)
 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
 • ostatní subjekty (a.s., s.r.o.)

Důležité termíny

 • datum zveřejnění výzvy na webových stránkách:                                  říjen 2016
 • datum zpřístupnění a zahájení příjmu žádostí o podporu v IS KP14+:     listopad 2016
 • datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                                          únor 2017

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© BrusTech 2017


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz