OP VVV - Předaplikační výzkum

« Zpět

Věcné zaměření

 • podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi k přispění ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat
 • zvýšení potenciálu pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou
 • budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

Podporované povinné aktivity

 • Řízení projektu
 • Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití výsledku 
 • Experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví 

Podporované povinně volitelné aktivity (je nutné si zvolit min. 1 následující aktivitu)

 • Realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení aplikovatelnosti výzkumných výsledků v dlouhodobém horizontu - v případě partnerství povinné
 • Navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou (včetně zahraničních subjektů) za účelem získání podnětů pro další rozvoj a experimentální ověření výzkumných záměrů
 • Příprava mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a se zaměřením projektu
 • Analýza potenciálu aplikovatelnosti/uplatnitelnosti výsledku VaV

Volitelné aktivity

 • Pořízení infrastruktury nezbytné pro daný výzkum a experimentální ověřování včetně stavebních úprav souvisejících s instalací
 • Odborné vzdělávání nezbytné pro výzkumné aktivity projektu
 • Aktivity vedoucí k propagaci činností a výstupů projektu

Oprávnění žadatelé

 • organizační složky státu (OSS) a příspěvkové organizace OSS
 • veřejné VŠ, výzkumné organizace
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
 • ostatní subjekty

Forma a výše podpory

 • min. výše celk. způsobilých výdajů 30 mil. Kč
 • max. výše celk. způsobilých výdajů 150 mil. Kč
 • alokace na výzvu 2 100 mil. Kč

Důležité termín (předpoklad)

 • datum vyhlášení výzvy a zpřístupnění žádosti v IS KP14+            leden 2017
 • datum zahájení příjmu žádostí o podporu                                   leden 2017
 • datum ukončení příjmu žádostí                                                 květen 2017

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz