OP VVV - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

« Zpět

Věcné zaměření výzvy

·         V rámci Investiční priority 1: Specifický cíl 1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ Specifický cíl 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

·         V rámci Investiční priority 3: Specifický cíl 1 – Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Podporované aktivity

Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol – oprávněných žadatelů:

·         Aktivity pro MŠ: Personální podpora MŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ    

·         Aktivity pro ZŠ: Personální podpora ZŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ze ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ, spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Výše a forma podpory

·         minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč

·         spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z prostředků EU

Vhodný žadatel

·         MŠ a ZŠ nezřizované organizačními složkami státu a MŠ a ZŠ zřizované MŠMT

Důležité termíny

·         datum vyhlášení výzvy:                                                23. června 2016

·         datum zahájení příjmu žádostí o podporu v IS KP14+:     23. června 2016

·         příjem žádostí:                               23. června 2016 - 30. června 2017

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz