OP VVV - Podpora excelentních výzkumných týmů

« Zpět

Výzva:   Podpora excelentních výzkumných týmů,

Prioritní osa 1, OP VVV


Na co lze dotaci žádat:

·        realizace aktivit spojených s aktivitami výzvy WIDESPREAD-2014-1 TEAMING z programu Horizont 2020

·        modernizace a dobudování stávajících výzkumných infrastruktur

·        rozvoj strategických partnerství


Způsobilé výdaje:

·        osobní výdaje

·        výdaje na stroje, přístroje a zařízení

·        hardware a osobní vybavení

·        výdaje na nehmotný majetek – licence, patenty, know-how

·        externě nakupované služby a poplatky

·        dodatečné režijní a ostatní provozní výdaje

·        výdaje na povinnou publicitu spojenou s projektem


Výše a forma dotace:

·        forma: nevratná dotace

·        míra podpory je stanovena na 95 %

·        min. výše celkových způsobilých výdajů (CZV) je 50 mil. Kč, max. výše CZV je 1 350 mil. Kč


Vhodný žadatel:

·        organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle bodu ee) odst. 15 Rámce Společenství pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01), které podaly projekt do výzvy WIDESPREAD-2014-1 TEAMING a byly uvedeny jako „Coordinator in country“ v seznamu projektů k financování ve fázi 1 („Projects to be funded under Phase 1 of the HOrizon 2020 Teaming Call“)


Předpokládaný termín vyhlášení:

Výzva:                                                  kolová

Vyhlášení výzvy:                                15. 7. 2015

Příjem žádostí:                                 28. 8. 2015 – 22. 2. 2016

Alokace na výzvu:                            2,6 mld. Kč

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz