OP VVV - Excelentní výzkum

« Zpět

Výzva:   Excelentní výzkum, Prioritní osa 1, OP VVV


Na co lze dotaci žádat:

·        podpora orientovaného VaV, který dosáhne svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelence

·        modernizace a dobudování stávajících výzkumných infrastruktur

·        budování výzkumného centra na území hl. m. Prahy

·        rozvoj VaV týmů

·        rozvoj internacionalizace a zahraničních partnerství s VaV organizacemi

·        řízení projektu


Způsobilé výdaje:

·        nákup pozemků, budov a staveb

·        osobní výdaje

·        výdaje na stroje, přístroje a zařízení

·        hardware a osobní vybavení

·        výdaje na nehmotný majetek – licence, patenty, know-how

·        externě nakupované služby a poplatky

·        dodatečné režijní a ostatní provozní výdaje

·        výdaje na povinnou publicitu spojenou s projektem


Výše a forma dotace:

·        forma: nevratná dotace

·        míra podpory je stanovena na 95 %

·        min. výše celkových způsobilých výdajů (CZV) je 100 mil. Kč, max. výše CZV nesmí přesáhnout 40 mil. EUR, resp. 50 mil. EUR


Vhodný žadatel:

·        organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle bodu ee) odst. 15 Rámce Společenství pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01)


Předpokládaný termín vyhlášení:

Výzva:                                                   kolová

Model hodnocení:                              dvoukolový

Vyhlášení výzvy:                                                8. 2. 2016

Příjem žádostí 1. kolo:                       8. 2. 2016 – 10. 6. 2016 (14 hod)

Příjem žádostí 2. kolo:                       11. 11. 2016 – 17. 2. 2017 (14 hod)

Alokace na výzvu:                              6 000 000 000 Kč

 

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz