OP PIK - Úspory energie v SZT II.Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·         výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie

·         rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů

·         instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV, který budou součástí soustav zásobování tepelnou energií

·         instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií

·         instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.

 

Způsobilé výdaje

·         výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií nezbytná pro dosažení úspor primární energie

·         dlouhodobý hmotný majetek

·         dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

·         projektová dokumentace, ekologické studie (včetně energetických posudků)

 

Výše a forma dotace

·         dotace 0,5 – 350 mil. Kč na projekt

·         intenzita podpory 30 - 50 % způsobilých výdajů

 

Vhodný žadatel

·         fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů

·         podporovaný sektor dle CZ-NACE: 35 – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

·         v případě nového subjektu je nutno předložit licenci na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licenci na rozvod tepelné energie podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb. nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu

·         typy podporovaných subjektů: podnikatelské subjekty, včetně těch, které jsou až ze 100 % vlastněny státem

 

Předpokládaný termín II. výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                                kolová

Vyhlášení výzvy:                               prosinec 2016

Příjem plných žádostí:                     leden 2017 – červen 2017

Alokace na výzvu:                            2,5 mld. Kč


Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz