OP PIK Inovace ITI Olomouc

« Zpět

Kdo může žádat:

 • Malé, střední a velké podniky.
 • Podpora musí směřovat do níže uvedených CZ-NACE: C 10, 11, 13 – 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60, M 71.2, S 95.1. Mimo CZ-NACE 19.10, 20.60.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Program podporuje pouze takové projekty, které realizují některou z následujících inovací:

 • Inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
 • Inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.
 • Organizační inovace – nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (možné podpořit pouze při současné realizaci inovace produktu / procesu).
 • Marketingová inovace – Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (možné podpořit pouze při současné realizaci inovace produktu / procesu).

V rámci samostatné výzvy jsou podporovány aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.


Podporovanými aktivitami nejsou:

 • Projekty z oblasti výzkumu a vývoje.
 • Projekty pouhé modernizace technologie, prosté obměny výrobku či racionalizace / modernizace výroby.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována formou nevratné dotace.
 • Procentuální míra dotace 25% / 35% / 45% (velký / střední / malý podnik).
 • Dotace je poskytována ve výši 1 – 50 mil. Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Dlouhodobý hmotný majetek a jeho technické zhodnocení (projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby – novostavby, rekonstrukce, technologie, hardware a sítě).
 • Dlouhodobý nehmotný majetek pouze do výše 50 % z celkových způsobilých výdajů (SW a data, práva k užívání duševního vlastnictví – know-how, licence, patenty – velké podniky pouze v režimu de minimis).
 • Neinvestiční výdaje – služby (certifikace produktů - velké podniky pouze v režimu de minimis, výdaje vynaložené na marketingovou inovaci), náklady na publicitu (v režimu de minimis).
 • Výdaje na stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na technologie.
 • Náklady jsou způsobilé do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.

Specifika a omezení:

 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu.
 • Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy (prototyp apod.).
 • K pořízení dlouhodobého nehmotného majetku je nutné doložit znalecký posudek.
 • V případě podpory na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé náklady vyšší než odpisy provedené za předcházející tři účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována. V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé náklady o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v účetním období předcházejícím zahájení prací

Termín výzvy / uzávěrky:

Výzva:                                                průběžná

Vyhlášení výzvy:                               31. srpna 2017

Příjem plných žádostí:                     15. září 2017 – 15. srpna 2018

Alokace na výzvu:                            240 000 000 Kč

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz