IROP - Sociální podnikání

« Zpět

Podporované aktivity

Nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání.


Na co lze dotaci žádat


1. Vznik nového sociálního podniku

·         založením nového podnikatelského subjektu,

·         rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.


2. Rozšíření podniku

v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:

·         rozšíření nabízených produktů a služeb,

·         rozšíření prostorové kapacity podniku,

·         zavedení nových technologií výroby,

·         zefektivnění procesů podniku.


Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

3. Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Nelze financovat:

·         zemědělskou prvovýrobu;

·         komerční turistická zařízení: hotely, botely, motely, penziony, rekreační ubytování, ubytovny (CZ - NACE kód 55 Ubytování);

·         restaurace, hospody, pivnice, bary;

·         komerční volnočasová zařízení – provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří, sportovní, zábavní a rekreační činnosti a činnosti fitcenter;

·         lázeňské provozy;


V oblasti stravování lze financovat: drobné provozovny – bistra, kavárny, cukrárny, výrobny svačinek, pražírny kávy s ochutnávkou, výrobny a přípravny občerstvení s prodejem, slouží-li k integraci sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.

 

Způsobilé výdaje

·         stavby a stavební úpravy

·         nákup staveb bez pozemku (max. do ceny dané znaleckým posudkem)

·         nákup pozemků - do 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu (a max. do výše dané znaleckým posudkem)

·         pořízení vybavení a zařízení

·         stavební projektová dokumentace, zabezpečení výstavby

·         zpracování podnikatelského plánu max. 20 000Kč.

·         náklady na přípravu a realizaci výběrových řízení


Výše a forma podpory

Míra spolufinancování je 15 %. Finanční podpora je poskytnuta v režimu de minimis.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:

·         Minimální výše celkových způsobilých výdajů 400 000Kč.

·         Maximální výše způsobilých 4 900 000 Kč.

Vhodný žadatel

·         osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;

·         obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;

·         nestátní neziskové organizace;

·         církve a církevní organizace


Předpokládaný termín vyhlášení

·         Výzva vyhlášena 10. 8. 2016

·         Žádosti je možné podávat od 31. 8. 2016 do 31. 1. 2017 do 14:00.

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz