IROP - Doprava - PRIORITNÍ OSA 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

« Zpět

Specifický cíl: 1.2 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Na co lze dotaci žádat

 • rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, včetně budování obchvatů sídel, technického zhodnocení a výstavby mostů, zklidnění průtahů a výstavby okružních křižovatek,

 • doplňkově realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. protihlukové stěny a valy, objekty pro zajištění průchodnosti komunikací pro volně žijící živočichy, migrační zábrany, výsadba doprovodné zeleně) a prvků sloužících ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu (např. veřejné osvětlení v místech přechodů pro chodce, senzory a aktivní prvky inteligentních dopravních systémů) vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě vybraného úseku řešené pozemní komunikace.

Způsobilé výdaje

 • výdaje na přípravu staveniště, demolice objektů

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, včetně zastávkových pruhů linkové autobusové dopravy
 • související dopravní díla – tunely, mosty, lávky pro chodce a cyklisty
 • protihlukové stěny, únikové zóny, silniční vegetace
 • veřejné osvětlení pouze jako bezpečnostní opatření
 • výkup nemovitostí
 • projektová příprava a stavební projektová dokumentace
 • inženýrská činnost ve výstavbě
 • zpracování studie proveditelnosti

Výše a forma podpory

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč
 • spolufinancování 10 % z celkových způsobilých výdajů

Vhodný žadatel

 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy

Termín vyhlášení

 • vyhlášení výzvy:                       31. července 2015
 • příjem žádostí:                         21. září 2015 – 31. března 2017

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz