Výzva – Zvýšení materiálového využití odpadů – OP ŽP

02.08.2016 - Ke dni 1. 8. 2016 byla vyhlášena nová výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva č. 41 je zaměřena na podporu zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.Žádosti o dotaci je možné v systému MS2014+ předkládat od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016 do 20:00.

Oprávnění žadatelé:

 

 • Kraje, obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky, státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby – podnikající
 
Míra vlastního spolufinancování je:
Min. 15 % z celkových způsobilých nákladů

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 500 000Kč.
Maximální výše způsobilých 50mil.€.
Jedná se o kolovou výzvu.
Výzva je určena pro celé území ČR.
 

Podporovanými aktivitami jsou:
 
 • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů.
 • Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu a nápojových kartonů).
 • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu
 • Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma skla)
 •  Výstavbu, modernizaci nebo dovybavení bioplynových stanic. Budou podporovány pouze takové bioplynové stanice, které budou na vstupu do zařízení nakládat s odpady minimálně z 25 % z celkové kapacity zařízení.
 • Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově, energeticky nebo ve spalovně NO.
 Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 41


« Aktuality

Výzva – Zvýšení materiálového využití odpadů – OP ŽP

 

› | Výzva – Zvýšení materiálového využití odpadů – OP ŽP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz