Výzva – Zajištění povodňové ochrany intravilánu – OP ŽP

09.11.2016 - Ke dni 31. 10. 2016 byla vyhlášena nová výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva č. 45 je zaměřena na podporu povodňové ochrany intravilánu.Žádosti o dotaci je možné v systému MS2014+ předkládat od 1. 11. 2016 do 5. 01. 2017.
Podporované aktivity:
Podporovaná aktivita: 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
Podporovaná aktivita: 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
Podporovaná aktivita: 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 
Oprávnění žadatelé:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby ochranných nádrží).
 
Míra vlastního spolufinancování je:
Min. 15 % z celkových způsobilých nákladů

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše způsobilých realizačních výdajů: 200 tis. Kč bez DPH.
Maximální výše způsobilých výdajů: 50 mil. € včetně DPH.

Jedná se o kolovou výzvu.
Výzva je určena pro celé území ČR.
 

Způsobilé výdaje jsou:
Aktivita 1.3.2:
• výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné povrchy (např. za zatravňovací dlažbu, zatravňovací rohože, vegetační a štěrkové střechy), a to do výše 15 % z ostatních způsobilých přímých realizačních výdajů.
 
Aktivita 1.3.3:
•Vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží, lze uznat jako součást výstavby bezpečnostního přelivu i úpravu hráze (dorovnání hráze) za účelem srovnání nivelety hráze do maximální stávající výšky hráze. Samostatné srovnání nivelety hráze bez bezpečnostního přelivu nebude podporováno.
 
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 45


« Aktuality

Výzva – Zajištění povodňové ochrany intravilánu – OP ŽP

 

› | Výzva – Zajištění povodňové ochrany intravilánu – OP ŽP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz