Výzva – Zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství – OP ŽP

20.09.2016 - Ke dni 15. 9. 2016 byla vyhlášena nová výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva č. 43 je zaměřena na podporu zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství.Žádosti o dotaci je možné v systému MS2014+ předkládat od 17. 10. 2016 do 19. 01. 2017.
Podporované aktivity:
Podporovaná aktivita: 1.2.1: výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě,
Podporovaná aktivita: 1.2.2: výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.
 
Oprávnění žadatelé:

 

 • Obce a města
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 
Typy žadatelů příspěvkové organizace a obchodní společnosti musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
 
Míra vlastního spolufinancování je:
Min. 15 % z celkových způsobilých nákladů
U projektů vytvářejících příjmy dle čl. 61 obecného nařízení (EU) 1303/2013: způsobilé výdaje budou určeny odečtením příjmů projektu metodou výpočtu flat rate (jednorázovým snížením způsobilých výdajů paušální sazbou 25 %).
V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis: výše nebo míra podpory se bude řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše způsobilých realizačních výdajů: 3 mil. Kč bez DPH.
Maximální výše způsobilých výdajů: 50 mil. € včetně DPH.

Jedná se o kolovou výzvu.
Výzva je určena pro celé území ČR.
 

Způsobilé výdaje jsou:
•Výdaje na zařízení staveniště,
•Výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu v rozsahu podporovaných opatření, a to za následujících upřesňujících podmínek:
 • náklady na výstavbu a rekonstrukci úpraven vod z důvodu zlepšení kvalit nebo množství pitné vody. Výdaje na dosažení vyhovující kvality pitné vody jsou způsobilé pouze v případě, že zlepšení nevyhovující kvality surové vody (požadavky na kvalitu surové vody jsou dány přílohou č. 13 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích), která je příčinou nedosahování požadované kvality pitné vody za použití stávající technologie úpravy vody, nelze dosáhnout zlepšením kvality zdroje surové vody (např. vyšší ochranou zdroje, změnou zdroje vody) nebo toto zlepšení kvality zdroje není v potřebném časovém horizontu či za ekonomicky přijatelných podmínek dosažitelné,
 • rekonstrukce stavebních objektů úpravny vody jsou způsobilé, pouze pokud mají přímý vliv na cíle daného projektu (zlepšení kvality nebo zvýšení množství dodávané pitné vody),
 • výdaje na zdroje pitné vody v případě nedostatečné kvality nebo množství vody,
 • výdaje na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně objektů na síti pouze k existující zástavbě (za předpokladu existence vyhovujícího systému likvidace odpadních vod),
 • výdaje na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na veřejný vodovod (na tyto části infrastruktury se vztahují všechny podmínky poskytnutí dotace)
 • výdaje na opatření s cílem zvýšení množství dodávané pitné vody jen v případě nově napojených obyvatel nebo prokazatelného doložení nedostatečného zásobování lokality pitnou vodou,
 • demolice a následná úprava veřejné komunikace provedená v nezbytném rozsahu v přímé vazbě na daný projekt v šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek výkopových prací v komunikaci a která je v souladu s požadavky platné národní legislativy určující podrobné technické podmínky,
 • vynucené přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu, pokud tyto sítě prokazatelně znemožňují realizaci projektu.
 
 

Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 43


« Aktuality

Výzva – Zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství – OP ŽP

 

› | Výzva – Zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství – OP ŽP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz