Výzva – Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod – OP ŽP

20.09.2016 - Ke dni 15. 9. 2016 byla vyhlášena nová výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí.Výzva č. 42 je zaměřena na podporu snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.

Žádosti o dotaci je možné v systému MS2014+ předkládat od 17. 10. 2016 do 19. 01. 2017.
Podporované aktivity:
Podporovaná aktivita: 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
Podporovaná aktivita: 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
 
Oprávnění žadatelé:

 
 • Obce a města
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 
Typy žadatelů příspěvkové organizace a obchodní společnosti musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
 
Míra vlastního spolufinancování je:
Min. 15 % z celkových způsobilých nákladů

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše způsobilých realizačních výdajů:
 • pro aktivitu 1.1.1: 4 mil. Kč bez DPH,
 • pro aktivitu 1.1.2: 1 mil. Kč bez DPH.
Maximální výše způsobilých výdajů: 50 mil. € včetně DPH.


Jedná se o kolovou výzvu.
Výzva je určena pro celé území ČR.
 

Způsobilé výdaje jsou:
•Výdaje na zařízení staveniště,
•Výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu v rozsahu podporovaných opatření, a to za následujících upřesňujících podmínek:
 • výdaje na realizaci kanalizace k stávající zástavbě a výdaje na ČOV. Podporovány budou systémy oddílné kanalizace. Výstavbu jednotné kanalizace lze podpořit jen ve výjimečných případech, a to dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na ČOV (např. podchycení volných výustí). Toto omezení k jednotné kanalizaci se nevztahuje na fázované projekty.
 • výdaje na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci (na tyto části infrastruktury se vztahují všechny podmínky poskytnuté dotace)
 • výdaje na vybudování záchytných nádrží na jednotných kanalizacích a dešťové zdrže před ČOV existujících v systémech jednotné kanalizace za předpokladu, že takto naakumulovaná voda bude následně odvedena na ČOV a vyčištěna,
 • rekonstrukce stavebních objektů u ČOV jsou způsobilé, pouze pokud mají přímý vliv na zvýšení účinnosti ČOV (dodržení přísnějších limitů pro vypouštěné znečištění) nebo zvýšení kapacity ČOV,
 • demolice a následná úprava veřejné komunikace provedená v nezbytném rozsahu v přímé vazbě na daný projekt v šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek výkopových prací v komunikaci a která je v souladu s požadavky platné národní legislativy určující podrobné technické podmínky,
 • rekonstrukce odlehčovacích objektů pouze v případě, že dojde k podstatnému snížení množství odlehčených vod nebo ke snížení počtu přepadů odlehčených vod za rok a zároveň bude nově nainstalováno zařízení na měření množství odlehčených vod,
 • vynucené přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu, pokud tyto sítě prokazatelně znemožňují realizaci projektu.
 
 

Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 42


« Aktuality

Výzva – Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod – OP ŽP

 

› | Výzva – Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod – OP ŽP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz