Výzva - Snížení energetické náročnosti veřejných budov - OP ŽP

12.07.2016 - V rámci Operačního programu Životní prostředí došlo k vyhlášení výzvy č. 39 zaměřené na snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvyšování využití obnovitelných zdrojů. Žádosti o dotaci bude možné podávat od 1.9.2016 - 20.12.2016.Na co lze dotaci žádat
Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
·         Zateplení obvodového pláště budovy,
·         Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
·         Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
·         Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
·         Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
·         Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
·         Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Výše a forma dotace
Minimální výše způsobilých výdajů 100 000Kč bez DPH
Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. € včetně DPH
Výše dotace až 40 %
Dále je možné získat bonifikaci ve výši 10 % pro žadatele, kteří zajistí rekonstrukci technologického vybavení způsobilého pro podporu, energetický management a další úsporná opatření metodou EPC.
Nad úroveň dotace může být žadateli poskytnuta podpora formou zvýhodněného úvěru. Celkem může být žadateli poskytnuta podpora (dotace + zvýhodněný úvěr) s maximální hranicí 100 % celkových způsobilých výdajů projektu (veškeré výdaje vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu).
 
Vhodný žadatel

 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Zdroj a podrobněšjí informace o výzvě č. 39 naleznete zde.
 


« Aktuality

Výzva - Snížení energetické náročnosti veřejných budov - OP ŽP

 

› | Výzva - Snížení energetické náročnosti veřejných budov - OP ŽP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz