Výzva - Revitalizace vybraných památek - IROP

24.11.2015 - Ke dni 23. 11. 2015 byly vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 13 je zaměřená na obnovu vybraných památek, jejich restaurování, rekonstrukce stávajících expozic atp.Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od 30. 11. 2015. Žádosti je možné předkládat do 31. 3. 2016 do 14:00.

Podorované typy památek:

 • zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO,
 • zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
 • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
 • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014
Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 


Podporovanými aktivitami jsou:
 • Obnova památek
 • Restaurování části památek a mobiliářů
 • Odstraňování přístupových bariér
 • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
 • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
 • Digitalizace památek a mobiliářů
 • Obnova parků a zahrad u souboru památek
 • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

Oprávnění žadatelé:
Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Míra spolufinancování je:
15 %  - pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace;
10 % - organizace zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí a jimi zakládané a zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, evidované (církevní) právnické osoby a jiné soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví a péče o něj;
5 %  - kraje, obce a jimi zřízené organizace;
0 % - ostatní (státní podniky a jiné).

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 5 000 000Kč.
Maximální výše způsobilých nákladů:
pro památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, pro národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014: 123 282 000 Kč;
pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO: 246 565 000 Kč.

 
Zdroj a podrobnější informac k výzvě č. 13


« Aktuality

Výzva - Revitalizace vybraných památek - IROP

 

› | Výzva - Revitalizace vybraných památek - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz