Výzva – Podpora zaměstnanosti cílových skupin – OP Z

01.12.2016 - Tato výzva č. 68 je zaměřena na aktivity směřující k podpoře zaměstnávání vybraných cílových skupin. Žádosti je možné podávat od 30. 11. 2016 do 15. 3. 2017 do 12hod. Alokace pro tuto výzvu je cca 300 mil. Kč.Typy podporovaných projektů
Podporované aktivity (typy projektů):

 • poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
 • bilanční a pracovní diagnostika;
 • motivační aktivity;
 • rekvalifikace;
 • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
 • podpora flexibilních forem zaměstnání;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 • realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti.
 
V rámci této výzvy nebudou podporovány aktivity:
 • vzdělávání členů realizačního týmu či zaměstnavatelů;
 • volnočasové aktivity pro cílovou skupinu;
 • obecná výuka cizích jazyků – výuka jazyků je možná pouze ve vazbě na odborné vzdělávání, případně je možná obecná jazyková výuka českého jazyka u účastníků, u nichž je nezbytná pro integraci na trh práce;
 • zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu dle § 66 zákona 435/2004 sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • podpora a udržení osob na již obsazených pracovních místech, tj. podpora stávajících zaměstnanců;
 • zahraniční stáže;
 • tvorba a pilotní ověřování nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti (jedná se o aktivity spadající do prioritní osy 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce);
 • aktivity zaměřené na rozvoj sociálních služeb.
 
Oprávnění žadatelé:
Vzdělávací a poradenské instituce (s převažující činností vzdělávání nebo poradenské služby s historií delší než 1 rok – doložené daňovým přiznáním)
 • právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
 • fyzické osoby
nestátní neziskové organizace (s historií delší než 1 rok):
 • spolky dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;
 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;
 • ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;
 • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí;
 • nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Obce dle zákona 128/2000 Sb, o obcích;
Dobrovolné svazky obcí dle zákona 128/2000 Sb, o obcích;
 
Cílové skupiny:
A. Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě;
B. Národnostní menšiny;
C. Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
D. Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
 
Žadatel je oprávněn v rámci této výzvy předložit projektovou žádost zaměřenou pouze na jednu cílovou skupinu (A, B, C či D) z výše uvedeného výčtu.
Výše uvedené osoby musí vždy splňovat jednu z níže uvedených charakteristik:
 • osoby hledající zaměstnání, tj. uchazeči o zaměstnání dle vymezení zákonem 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • neaktivní osoby, tj. osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (ani nevykonávají samostatně výdělečnou činnost) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce ČR jako uchazeč o zaměstnání) a zároveň se nejedná o osoby soustavně se připravující na budoucí povolání či osoby pobírající starobní důchod.
 
Výše způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 1 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 6 000 000 Kč
 
Míra podpory:
 • 85 % EU + 15 % stát a 0 % NNO a státní vysoké školy.
 • 85 % EU + 10 % stát a 5 % veřejné vysoké školy, právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, obce a dobrovolné svazky obcí.
 • 85 % EU + 0 % stát a 15 % podnikající subjekty
 
Max. 15 % křížové financování
Nepřímé náklady maximálně do výše 25 % (v závislosti na podílu nákupu služeb na celkových přímých způsobilých nákladech projektu)
 
Jedná se o kolovou výzvu.
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 68


« Aktuality

Výzva – Podpora zaměstnanosti cílových skupin – OP Z

 

› | Výzva – Podpora zaměstnanosti cílových skupin – OP Z

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz