Výzva – Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu – OP Z

01.12.2016 - Tato výzva č. 132 byla vyhlášena 30. 11. 2016 a je zaměřena na aktivity směřující k podpoře vzniku a provozu dětských skupin. Žádosti je možné podávat od 2. 1. 2017 do 30. 6. 2017 do 12hod. Alokace pro tuto výzvu je cca 350 mil. Kč.Typy podporovaných projektů
Podpora vzniku a následného provozu dětských skupin za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte.
 
Podporované aktivity (typy projektů):
V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech:
1) Dětská skupina pro veřejnost
2) Podniková dětská skupina
 
Doba realizace projektu nesmí přesáhnout 36 měsíců.
 
Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • dobrovolné svazky obcí
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • veřejné výzkumné instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • obchodní korporace
 • OSVČ
 
Žadatel o podporu absolvuje povinnou konzultaci zaměřenou na podporu dětských skupin (ohledně náležitostí zákona
č. 247/2014 Sb.) a z této konzultace doloží potvrzení dle přílohy č. 6 výzvy. Termín konzultace lze rezervovat výhradně prostřednictvím online systému na stránkách www.esfcr.cz.
 
Cílové skupiny:
 • Rodiče s malými dětmi (mladšími 15 let)
 
Žadatel je oprávněn v rámci této výzvy předložit projektovou žádost zaměřenou pouze na jednu cílovou skupinu (A, B, C či D) z výše uvedeného výčtu.
Výše způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 1 028 420 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 5 986 710 Kč
 
Míra podpory:
 • 85 % EU + 15 % stát a 0 % organizační složky státu, státní vysoké školy, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost.
 • 85 % EU + 10 % stát a 5 % právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, kraje obce a dobrovolné svazky obcí a jimi zřízené organizace, veřejné vysoké školy.
 • 85 % EU + 0 % stát a 15 % podnikající subjekty
 
Projekty podpořené v rámci této výzvy budou financovány v režimu zjednodušeného vykazování způsobilých výdajů na základě dosažených výstupů a výsledků.
 
Maximální podíl nákladů na křížové financování na celkových způsobilých nákladech projektu: 30 %
 
 
Jedná se o průběžnou výzvu.
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 132


« Aktuality

Výzva – Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu – OP Z

 

› | Výzva – Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu – OP Z

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz