Výzva – Podpora rozvoje sociálních služeb - IROP

02.05.2016 - Ke dni 27. 5. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvách č. 29 a 30 zaměřené na Rozvoj sociálních služeb mimo i sociálně vyloučených lokalitách.Výzva byla vyhlášena 29. 4. 2016 a žádosti bude možné podávat od 27.5. 2016 do 27. 10. 2016 do 16hod. Alokace pro výzvu (č. 30) zaměřené na sociálně vyloučené lokality (mimo hl. m. Prahu) je cca 740 mil. Kč. V rámci výzvy č. 29 zaměřené na ostatní území (mimo hl. m Prahu) je alokace cca 317 mil. Kč.
 
Typy podporovaných projektů
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
 
Oprávnění žadatelé:
 • kraje,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace.
                                      
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 10 %
 • nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování – 5 %
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 0 %
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 60 000 000 Kč
Jedná se o kolovou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:
 
Podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
 
 
- centra denních služeb,
- denní stacionáře,
- týdenní stacionáře,
- domovy pro osoby se zdravotním postižením,
- domovy se zvláštním režimem,
- chráněné bydlení,
- azylové domy,
- domy na půl cesty,
- zařízení pro krizovou pomoc,
- nízkoprahová denní centra,
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
- noclehárny,
- terapeutické komunity,
- sociální poradny,
- sociálně terapeutické dílny,
- centra sociálně rehabilitačních služeb,
- pracoviště rané péče,
- intervenční centra,
- zařízení následné péče
- podpora samostatného bydlení,
- pečovatelská služba,
- osobní asistence,
- odlehčovací služby,
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
- kontaktní centra,
- terénní programy,
- tísňová péče,
- průvodcovské a předčitatelské služby.

 
V případě dotazů k této problematice nás neváhejte kontaktovat.
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 29
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 30


« Aktuality

Výzva – Podpora rozvoje sociálních služeb - IROP

 

› | Výzva – Podpora rozvoje sociálních služeb - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz