Výzva – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování – OP Z

27.10.2016 - Tato výzva je zaměřena na aktivity směřující k podpoře sociálně vyloučených osob nebo osob sociálně vyloučených. Žádosti je možné podávat od 26. 10. 2016 do 4. 1. 2017 do 12hod. Alokace pro tuto výzvu je cca 400 mil. Kč.Typy podporovaných projektů
1) Podpora sociální práce je základní nástroj pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených
A. Podpora sociální práce na obcích, slaďování metod sociální práce
B. Podpora péče poskytované v co největší míře v přirozeném prostředí klienta (komunitní péče)
B.1 Komunitní sociální práce
B.2 Komunitní centra
2) Podpora aktivit zaměřených na pečující osoby a podporu neformální péče
3) Podpora přístupu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených k bydlení
4) Podpora přístupu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených k zaměstnání a jeho udržení
5) Podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím dalších začleňujících veřejných služeb
6) Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
7) Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti
 
Oprávnění žadatelé:
a) nestátní neziskové organizace
b) sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
c) obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
d) organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti,
e) organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti,
f) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
g) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 
Předpokládaná míra podpory:

  • 85 % EU + 15 % stát a 0 % NNO.
  • 85 % EU + 10 % stát a 5 % územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace.
  • 85 % EU + 0 % stát a 15 % podnikající subjekty
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 1 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 15 000 000 Kč
 
Jedná se o kolovou výzvu.
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 64


« Aktuality

Výzva – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování – OP Z

 

› | Výzva – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování – OP Z

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz