Výzva - Energetické úspory v bytových domech II - IROP

11.07.2016 - Ke dni 1. 7. 2016 byla vyhlášena nová výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 37 navazuje na končící výzvu č. 16 a je také zaměřená zvyšování energetických úspor v bytových domech se čtyřmi a více bytovými jednotkami.Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od 8. 7. 2016. Žádosti je možné předkládat od 15. 7. 2016 do 30. 11. 2017 do 14:00.
Zásadní změnou je zvýšení míry podpory, kterou je možné na podporované aktivity získat a také přesun některých položek z vedlejších do hlavních aktivit projektu.

Oprávnění žadatelé:
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.
Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.
 
Míra vlastního spolufinancování je:
Pro projekty, jejichž součástí je zateplení obvodových konstrukcí a které splňují následující kritéria:

 • dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %,
 • dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší,
 • splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace  - 0 % (podíl ERDF 40 %)
 • obce, kraje a jimi zřizované organizace  - 58 %
 • ostatní žadatelé – 60 %
Pro ostatní typy projektů splňující následující kritéria a nižší:
 • úspora celkové dodané energie v minimální výši 30 %
 • dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší
 • splnění požadavků nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 0 % (podíl ERDF 30 %)
 • obce, kraje a jimi zřizované organizace – 68,5 %
 • ostatní žadatelé – 70 %

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 300 000Kč. Maximální výše způsobilých 90 000 000 Kč.
Alokace výzvy č. 17 je cca 8,75 mld. Kč
Jedná se o průběžnou výzvu.
Výzva je určena pro celé území ČR vyjma hl. m. Prahy
 

Podporovanými aktivitami jsou:
 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny
 
Každý projekt musí vést ke zvýšení energetické účinnosti, kterou se rozumí množství uspořené energie, určené odborným odhadem spotřeby před provedením opatření ke zvýšení energetické účinnosti a po něm, při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu energie ovlivňují.

Všechny projekty musí splňovat podmínky zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v aktuálním znění, a souvisejících vyhlášek, zejména vyhlášky č. 78/2013 Sb., o  energetické náročnosti budov, nebo přísnější.

Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 37


« Aktuality

Výzva - Energetické úspory v bytových domech II - IROP

 

› | Výzva - Energetické úspory v bytových domech II - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz