Výzva – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - MMR

02.03.2016 - Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Podpora revitalizace území pro podprogram 117D081 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.Žádosti je možné podávat od 26.2.2016 do 29. 4. 2016.
Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích se sociálně vyloučenou lokalitou. Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.
 
V rámci podprogramu jsou vyhlášeny dva dotační tituly:
Dotační titul č. 1 je určen pouze pro obce ležící na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.
Dotační titul č. 2 je určen pro obce ležící na území České republiky vyjma krajů uvedených v dotačním titulu 1.

Oprávnění žadatelé:
Účastníkem podprogramu může být pouze obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 300 tis. Kč.
Horní limit dotace pro jednoho účastníka programu v rámci jedné výzvy činí 5 mil. Kč.
 
Vybrané podmínky pro získání podpory:
Účastník podprogramu může v dané výzvě podat více žádostí do maximální výše požadované dotace 5 mil. Kč.
Účastník podprogramu musí mít zpracován Projekt následného využití revitalizovaného území dle přílohy č. 6. Tento projekt musí být v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a musí být schválený nejvyššími orgány obce (zastupitelstvem, radou). Projekt musí obsahovat harmonogram prací a aktivit následujících po realizaci dotované akce – demolici objektu, ekonomickou rozvahu, podklady (analýzy a průzkumy), na jejichž základě je dané využití daného prostoru navrhováno. Tento projekt je součástí hodnocení žádosti.
Účastník podprogramu musí do 3 let od ukončení realizace akce zrealizovat na daném území aktivitu v souladu s předloženým Projektem následného využití revitalizovaného území. 

Zdroj a podrobnější informace k výzvě .


« Aktuality

Výzva – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - MMR

 

› | Výzva – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - MMR

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz