Výzva – DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ II - IROP

25.08.2016 - Ke dni 24. 8. 2016 byla vyhlášena výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřená na deinstitucionalizaci sociálních služeb.Žádosti o dotaci je možné předkládat v systému MS2014+ od 12. 9. 2016. Žádosti je možné předkládat do 31. 5. 2017 do 15:00.
Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.
 
Oprávnění žadatelé:

 • kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji,
 • obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve, církevní organizace.
Předpokládaná maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů:  500 000Kč.  
Maximální výše celkových způsobilých: 90 000 000Kč

Míra vlastního spolufinancování je:
 • kraje, organizace zřizované kraji – 10 %,
 • obce, organizace zřizované obcemi – 10 %,
 • dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí – 10 %,
 • nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování – 5 %,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 0 %.
 
Podporovanými aktivitami jsou:
Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách:
 • osobní asistence,
 • podpora samostatného bydlení,
 • pečovatelská služba,
 • odlehčovací služba,
 • raná péče,
 • průvodcovské a předčitatelské služby,
 • tísňová péče,
 • denní stacionář,
 • sociálně terapeutická dílna,
 • sociální rehabilitace,
 • centrum denních služeb,
 • služba následné péče,
 • sociálně aktivizační služby pro a osoby se zdravotním postižením,
 • chráněné bydlení,
 • týdenní stacionář,
 • domov pro osoby se zdravotním postižením,
 • domov se zvláštním režimem.
 Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 49


« Aktuality

Výzva – DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ II - IROP

 

› | Výzva – DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ II - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz