Vyhlášení výzvy č. 4/2018 s názvem „Pilíře EVVO“ v rámci Národního programu Životní prostředí

20.08.2018 - Dne 24. 7. 2018 byla vyhlášena čtvrtá výzva letošního roku Národního programu Životní prostředí. Příjem žádostí bude probíhat od 3.9.2018 do 15.1.2019. Celková alokace činí 40 mil. Kč.V rámci výzvy je možné žádat na 3 skupiny aktivit:  
1)      Aktivita 6.1.A – Environmentální vzdělávání a výchova:

 • Koordinace a rozvoj dlouhodobých environmentálních vzdělávacích a osvětových programů celorepublikového, případně nadregionálního významu a dosahu.
 • Příprava a tvorba nových environmentálních vzdělávacích a osvětových programů celorepublikového, případně nadregionálního významu a dosahu.
Cílovou skupinou jsou školy, veřejná správa a veřejnost. Výše podpory se pohybuje v rozmezí 500 tis. až 2 mil. Kč. Maximální míra podpory činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
2)       Aktivita 6.1.B – Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO:
 • Pořádání odborných konferencí.
 • Pořádání seminářů a kurzů celoživotního vzdělávání pro lektory EVVO a pedagogy (i ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací).
 • Tvorba metodik EVVO a jejich pilotní ověřování.
 • Spolupráce s vysokými školami (na pregraduální přípravě učitelů v oblasti EVVO, podpora zavádění principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci provozní a vzdělávací praxe vysokých škol).
 • Zavádění evaluačních mechanismů v rámci EVVO, síťování, budování kapacit, komunikace.
Cílovou skupinou jsou pedagogové a lektoři EVVO a poskytovatelé EVVO. Výše podpory se pohybuje v rozmezí 500 tis. až 1 mil. Kč. Maximální míra podpory činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. 
3)      Aktivita 6.1.D – Interpretace přírodního dědictví
Pro efektivní interpretaci přírodního dědictví a tvorbu informačních nástrojů v oblasti ochrany přírody v rámci zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“), území Natura 2000, biosférických rezervací UNESCO a národních geoparků budou podpořeny aktivity:
 • Tvorba programů pro návštěvníky ZCHÚ, území Natura 2000, biosférických rezervací UNESCO a národních geoparků využívajících stávající návštěvnickou infrastrukturu (návštěvnická střediska, naučné stezky apod.).
 • Podpora dalšího vzdělávání pracovníků návštěvnických center v oblasti interpretace a EVVO.
 • Pořádání seminářů a konferencí k problematice interpretace přírodního dědictví, sdílení příkladů dobré praxe a tvorba metodického zázemí.
 • Realizace evaluačních výzkumů projektů interpretace přírodního dědictví a výzkumů postojů návštěvníků.
 • Zpracování koncepcí práce s veřejností s využitím interpretačního plánování se zapojením místních aktérů a institucí ochrany přírody.
Cílovou skupinou jsou pracovníci návštěvnických center, odborných institucí ochrany přírody, univerzit, pracovníci veřejné správy v oblasti životního prostředí a veřejnost. Výše podpory se pohybuje v rozmezí 300 tis. až 1 mil. Kč. Maximální míra podpory činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
Více informací na https://www.narodniprogramzp.cz/


« Aktuality

Vyhlášení výzvy č. 4/2018 s názvem „Pilíře EVVO“ v rámci Národního programu Životní prostředí

 

› | Vyhlášení výzvy č. 4/2018 s názvem „Pilíře EVVO“ v rámci Národního programu Životní prostředí

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz