VYHLÁŠENÍ DEVÍTI NOVÝCH VÝZEV V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

04.04.2017 - Dnes 3.4.2017 byly vyhlášené tyto výzvy. U některých z nich zároveň započal příjem žádostí.Výzva č. 52 v  oblasti Plány Územního systému ekologické stability
Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny
Druh výzvy: průběžná
Podporované aktivity: Zpracování plánů Územního systému ekologické stability
Oprávnění žadatelé: Obce s rozšířenou působností jako příslušné orgány ochrany přírody
Příjem žádostí: 3. 4. 2017 - 3. 4. 2018
 
Výzva č. 61 v  oblasti Energetické úspory nových veřejných budov
Specifický cíl: 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
Druh výzvy:  průběžná
Podporované aktivity: Podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.
Oprávnění žadatelé:  Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace dle zákona č. 130/2002 Sb., pokud jsou veřejnoprávní subjekty,           veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy, školská zařízení a obchodní společnosti vlastněné 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.
Příjem žádostí: 3. 4. 2017 - 31. 10. 2019
 
Výzva č. 63 v oblasti Varovné systémy na lokální úrovni, digitální povodňové plány
Specifický cíl:1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Druh výzvy: kolová
Podporované aktivity:Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky,veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace dle zákona č. 130/2002 Sb., pokud jsou       veřejnoprávními subjekty, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a nestátní neziskové organizace
Příjem žádostí18. 4. 2017 - 30. 6. 2017
 
Výzva č. 64 v oblasti Analýzy odtokových poměrů
Specifický cíl:1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Druh výzvy:  průběžná
Podporované aktivity:Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
Oprávnění žadatelé: Příspěvkové organizace a státní podniky
Příjem žádostí: 18. 4. 2017 - 17. 7. 2017
 
Výzva č. 68 v oblasti Prevence vzniku odpadů
Specifický cíl: 3.1 - Prevence vzniku odpadů
Druh výzvy:  kolová
Podporované aktivity:Předcházení vzniku komunálních odpadů a předcházení vzniku průmyslových odpadů
Oprávnění žadatelé: Projekty předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu prostřednictvím domácích kompostérů pro občany: pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města,               dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 %                                             městy a ostatními veřejnoprávními subjekty).
Ostatní typy projektů:Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace dle zákona č. 130/2002 Sb.,             pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy, školská zařízení, nestátní neziskové                                           organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva a fyzické osoby podnikající.
Příjem žádostí: 3. 4. 2017 - 31. 7. 2017
 
Výzva č. 70 v  oblasti Energetická náročnost veřejných budov
Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Druh výzvy:průběžná
Podporované aktivity:          
a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC
b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné                                                 zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.
Oprávnění žadatelé:Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace dle zákona č. 130/2002 Sb., pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy, školská zařízení, školské právnické osoby, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazky a obchodní společnosti vlastněné 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.
Příjem žádostí: 3. 4. 2017 - 29. 9. 2017
 
Výzva č. 76 v  oblasti Rekultivace skládek
Specifický cíl:3.3 - Rekultivace staré skládky
Druh výzvy: kolová
Podporované aktivity:Rekultivace starých skládek (stará skládka, na kterou byl ukládán odpad před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz skládky byl ukončen před účinností zákona č. 238/1991 Sb., nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.). Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).
Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace dle zákona č. 130/2002 Sb., pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy, školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva a fyzické osoby podnikající.
Příjem žádostí: 3. 4. 2017 - 30. 6. 2017
 
Výzva č. 84 v oblasti Prevence vzniku odpadů
Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI) v Olomoucké aglomeraci.
Specifický cíl:3.1 - Prevence vzniku odpadů
Druh výzvy:průběžná
Podporované aktivity:Předcházení vzniku komunálních odpadů
Oprávnění žadatelé:Projekty předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu prostřednictvím domácích kompostérů pro občany: pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty).
Ostatní typy projektů: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace dle zákona č. 130/2002 Sb., pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy, školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva a fyzické osoby podnikající.
Příjem žádostí: 3. 4. 2017 - 2. 1. 2019
 
Výzva č. 85 v oblasti Materiálové a energetické využití odpadů
Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI) v Olomoucké aglomeraci, Brněnské metropolitní oblasti a Ostravské aglomeraci.
Specifický cíl:3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Druh výzvy:   průběžná
Podporované aktivity: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)
Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy, školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva a fyzické osoby podnikající
Příjem žádostí: 3. 4. 2017 - 2. 1. 2019           
 
 
Více informací o výzvách na www.msmt.cz.


« Aktuality

VYHLÁŠENÍ DEVÍTI NOVÝCH VÝZEV V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

 

› | VYHLÁŠENÍ DEVÍTI NOVÝCH VÝZEV V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz