Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu DELTA

28.04.2016 - Dne 27. dubna 2016 vyhlásila Technologická agentura ČR 3. veřejnou soutěž programu DELTA.Cílem programu je podpora spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných TAČR a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi. Spolupráce mezi agenturami závisí na dohodě mezi TAČR a partnerskou agenturou o způsobu podpory, prokázání způsobilosti či jiného ověřování zahraničního partnera a českého účastníka. Musí být naplněny výzkumné cíle a podoblasti podprogramů v souladu s národními a resortními prioritami VaVaI. Jedná se o následující prioritní oblasti VaVaI: Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech; Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů a Prostředí pro kvalitní život.
Cíle programu bude dosaženo podporou společných výzkumných, vývojových nebo inovativních projektů uskutečňovaných uchazeči z ČR a uchazeči ze země partnerské agentury v oblastech, které jsou pro obě země perspektivní a spolupracující subjekty v nich dosahují špičkové kvality.

V rámci třetí veřejné soutěže budou podpořeny projekty zaměřené na spolupráci se zahraničními partnery, kteří mají sídlo v Korejské republice. Jedná se o následující partnerské agentury - Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) a Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP).

V rámci programu lze uplatnit osobní náklady, náklady na subdodávky, ochranu práv duševního vlastnictví, materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na provoz, opravy a údržbu, cestovné, náklady na odpisy DHM a DNM, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.

Příjem žádostí je v termínu od 28. dubna 2016 do 20. července 2016. Pro první dva roky řešení, tj. 2016 a 2017 bude v rámci této výzvy rozděleno 50 mil. Kč.

Více informací o 3. veřejné soutěži programu DELTA naleznete na www.tacr.cz.
 
 


« Aktuality

Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu DELTA

 

› | Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu DELTA

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz