VE VÝZVĚ Č. 02_17_052 INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ III PROBÍHÁ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PODPORU

20.09.2017 - Ode dneška 20. září 2017 probíhá příjem žádostí v aplikaci MS2014+ do výzvy č. 02_17_052 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.Příjem žádostí bude ukončen 28. února 2018 ve 14:00 hod.

Cílem výzvy je vytvoření a pilotní ověření systému profesní podpory pedagogických pracovníků v oblasti oborových didaktik a pedagogického řízení škol prostřednictvím oborových a mezioborových metodických kabinetů a rozvoj kolegiálních forem podpory, přenosu dobré praxe a poradenství pro ředitele, vedoucí pedagogické pracovníky a pedagogické pracovníky včetně začínajících a uvádějících učitelů a nastavení systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s definovanými kritérii kvality profesního vzdělávání pedagogů, který bude přispívat ke zvyšování jejich profesního rozvoje.

Podporovány budou následující aktivity:
Povinné aktivity:
- Aktivita č. 1: Řízení projektu
- Aktivita č. 2: Evaluace
- Aktivita č. 3: Spolupráce s ostatními IPs a organizace odborného panelu pro sdílení zkušeností
- Aktivita č. 4: Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníkůŽadatel je v žádosti o podporu povinen uvést všechna témata povinné aktivity č. 4:
Téma A: Oborové kabinety (Podpora probíhá promyšlenými formami profesního rozvoje pedagogů, jimiž jsou vzdělávání, síťování, kolegiální formy podpory, mentoring apod.)
 
Téma B: Kvalita dalšího profesního rozvoje (Systém musí popisovat všechny fáze a všechny prvky hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně podkladů pro hodnotitele programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a databáze pro hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků)
 
Téma C: Profesní rozvoj vedoucích pedagogických pracovníků (V tématu je žadatel povinen úzce spolupracovat s IPs Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a Strategické řízení a akční plánování ve školách a v územích v oblasti podpory a vzdělávání ředitelů a středního managementu škol, a to již v době přípravy Charty projektu.)
 
Téma D: Začínající učitel (Vedle podpory profesní socializace musí podpora začínajících učitelů směřovat do následujících oblastí: podpora při plánování výuky – konzultace k dlouhodobému či krátkodobému plánování výuky, k individualizovanému plánování výuky, k přípravě mezipředmětové výuky apod.; podpora při realizaci výuky – týmové vyučování apod.; podpora při reflexi výuky, respektive celkového pedagogického působení ve škole – kolegiální hospitace apod.)
 
Téma E: Podpora pedagogů (Vzdělávací aktivity musejí být zaměřeny na efektivní podporu profesních kompetencí učitelů a rozvíjet je následovně:
a) v oblasti osobního profesního rozvoje jde o profesní znalosti, schopnost sebehodnocení a sebevzdělávání,
b) v oblasti vlastní pedagogické činnosti jde o plánování výuky, podporu učení, vytváření pozitivního prostředí ve škole, hodnocení průběhu a výsledků učení žáků a hodnocení vlastní výuky a její zlepšování,
c) v oblasti spolupráce a podílu na rozvoji školy jde o sdílení a spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky, komunikaci s rodiči, komunikaci a spolupráci s partnery školy a podíl na rozvoji školy.)
 
Téma F: Odborná veřejnost (Šíření kvalifikované povědomí o efektivních formách profesního rozvoje pedagogických pracovníků mezi učiteli a odbornou veřejností kvalifikované.)
Žádat mohou příspěvkové organizace zřízené MŠMT, které v přiměřeném rozsahu doloží svoji strukturu vlastnických vztahů, nejsou v úpadku, není proti nim vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a jsou trestně bezúhonní.
Spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z prostředků EU a SR. Minimální výše výdajů činí 200 mil. Kč, maximální výše výdajů pak 350 mil. Kč.

Alokace na výzvu je ve výši 350 mil. Kč.

Více informací naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-052-individualni-projekty-systemove-iii-1.


« Aktuality

VE VÝZVĚ Č. 02_17_052 INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ III PROBÍHÁ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PODPORU

 

› | VE VÝZVĚ Č. 02_17_052 INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ III PROBÍHÁ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PODPORU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz