V současné chvíli probíhá příjem žádostí do podprogramu MF číslo 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

25.10.2017 - V rámci páté, konečné výzvy Ministerstva financí je možné předložit žádost o poskytnutí dotace do 31.12.2017.Podpora se bude týkat rozvoje a obnovy materiálně technické základy regionálních škol v okolí velkých měst.
 
Výše dotace na jeden projekt může být maximálně 30 mil. Kč ročně a zároveň maximálně 70 % celkových nákladů.
 
Podprogram je určen pouze pro plně organizované ZŠ zřizované obcemi. Z podprogramu nelze financovat venkovní sportoviště. Stravovací zařízení, tělocvičny, družiny a další zázemí lze z podprogramu financovat pouze, pokud potřeba jejich rozšíření vyplývá z nárůstu počtu dětí navštěvujících školu. Dále nelze financovat výstavbu nového školského zařízení.
 
Způsobilými výdaji jsou pouze ty, které odpovídají technickým standardům MŠMT, hygienickým, požárním a bezpečnostním normám (nadstandardní řešení musí být hrazeno z vlastních zdrojů). Je možné předkládat i víceleté projekty.
 
Finanční prostředky státního rozpočtu jsou účelově určeny na úhradu nákladů stavební, případně technologické části stavby. Ostatní náklady, zejména náklady přípravy a zabezpečení akce, projektovou dokumentaci, nákupy nemovitostí, vybavení, které není pevně spjato se stavbou, apod. musí být hrazeny z vlastních zdrojů příjemce dotace.

Při posuzování žádostí se bude hodnotit demografický vývoj, účel poskytnuté dotace dle specifikace podprogramu, spádovost školy, zabezpečení dostupnosti školských zařízení v rámci dopravní obslužnosti, důkladná analýza skutečných kapacit a jejich využití (včetně počtu tříd v jednotlivých ročnících a průměrného počtu žáků ve třídě), zhodnocení využití nové požadované kapacity po dobu nejméně 10 let v daném místě, statistika a technické standardy MŠMT.

Více zde ​http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-29821300


« Aktuality

V současné chvíli probíhá příjem žádostí do podprogramu MF číslo 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

 

› | V současné chvíli probíhá příjem žádostí do podprogramu MF číslo 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz